بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

تعبیر خواب سلام دادن به امام حسین

تعبیر خواب سلام

تعبیر خواب سلام محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که دوستی به او سلام می کرد، دلیل نماید که دشمن با وی صلح کند، اگر بیند کسی مجهول بر وی سلام کرد، دلیل نماید که غریبی با وی دوستی و آشنائی کند. اگر دید سری به او سلام کرد و هرگز آن کس را ندیده بود، دلیل است ایمن شود از عذاب حق تعالی. اگر بیند که پیری معروف بر وی سلام نمود و او را می شناخت، دلیل که زنی خوب روی بخواهد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید کسی به او سلام کرد که در میان ایشان...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...