Notice: تابع register_sidebar به‌صورت نادرست فراخوانی شد. No id was set in the arguments array for the "ستون کناری 1" sidebar. Defaulting to "sidebar-1". Manually set the id to "sidebar-1" to silence this notice and keep existing sidebar content. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 4.2.0 اضافه شده است) in /home/photobio/public_html/wp-includes/functions.php on line 3943

بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

تعبیر خواب دشنام شنیدن

تعبیر خواب دشنام

تعبیر خواب دشنام محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود. تعبیر خواب آب چشمه لوک اویتنهاو می گوید : آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره   جابر مغربی گوید: دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته … تعبیر خواب آزاد شدن حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود،...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...