به سایت photo-biography.net خوش آمدید.

ناصر ملک مطیعی برای مردم قیافه نمی گرفت!