به سایت عکس و بیوگرافی خوش آمدید

ناصر ملک مطیعی برای مردم قیافه نمی گرفت!