سایت عکس و بیوگرافی مرجعی برای بیوگرافی بازیگران
به photo-biography.net خوش آمدید.

ناصر ملک مطیعی برای مردم قیافه نمی گرفت!