در میترسم دلنوشته عاشقانه را خواهید خواند که شامل ۵ دلنوشته جداگانه همراه با تصویر هست و دیشب با خدا دعوام شد با هم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم …

میترسم