در عکس نوشته های گریه هام حلالت سری جدید از عکس نوشته  عاشقانه را با طراحی اختصاصی از سایت عاشقانه لاو ۹۸ را قرار دادیم که شامل ۷ عکس نوشته همراه با متن می باشد و …

عکس نوشته های گریه هام حلالت

عکس نوشته گفتم با یکی باش

عکس نوشته های گریه هام حلالت ⋆

ای مرگ چه گویم که چه ها ساخته ای
پرداخته ای هر آنچه پرداخته ای
بس تخت سلاطین که به هم برزده ای
بس تاج ملوک کز سر انداخته ای

عکس نوشته منو یه جعبه سیگار

عکس نوشته های گریه هام حلالت ⋆

ای صبح ندانم که چه در یافته ای
مشکین قصب از بهر که بشکافته ای
خورشید عفاک الله از آنروز که گرم
بر تشنه لبان کربلا تافته ای

عکس نوشته مریخ

عکس نوشته های گریه هام حلالت ⋆

نازکتر از آبی تو نه از آب و گلی
از جان و دلی از آنکه در جان و دلی
گر کام دل من ندهی از لب خویش
بس خون دلم بریزی از من بحلی

عکس نوشته مشتی مثل من

عکس نوشته های گریه هام حلالت ⋆

عکس نوشته های گریه هام حلالت

ای روشنی دیده بینا چونی
ای بلبل خوش لهجه گویا چونی
تن های همه فدای تنهایی تو
تا در لحد تنگ ، تو تنها چونی

عکس نوشته کسی حواسش بهم نیست

عکس نوشته های گریه هام حلالت ⋆

عکس نوشته های گریه هام حلالت

ای احمد دلخسته تو با ما چونی
وای تازه گل خّرم رعنا چونی
ما بی تو چو پروانه ز بی پروایی
ای چشم و چراغ ما تو بی ما چونی

عکس نوشته نگرانم نباش

عکس نوشته های گریه هام حلالت ⋆

عکس نوشته های گریه هام حلالت

ای جان اثری ز مظهر خاک بجوی
ای گوهر پاک گوهر پاک بجوی
از سوک حسن مذاق ما پر زهر ست
از نوش لبش مایه تریاک بجوی

عکس نوشته خدا بیامرزه

عکس نوشته های گریه هام حلالت ⋆

عکس نوشته های گریه هام حلالت

گر چه به تصور از خود آگاه شوی
در هود به غلط مشو که گمراه شوی
در چاه غرور اگر بمانی دل را
هاروت صفت مقیّد چاه شوی

***

از نشو و سحاب شد زمین سبزه نمای
وز بوی عبیر شد هوا نافه گشای
از لاله زرد و سرخ بر پشته کوه
عالم علم دو رنگ بر کرد بپای