در عکس نوشته های داغونم نکن سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه در مورد لحطات ناراحت کننده و دوری از عشق را برای شما عزیزان قرار دادیم و …

عکس نوشته های داغونم نکن

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

تا کی خود را به پیچ و تاب افکندن‌؟

با قول و قصیده در عذاب افکندن‌

احمد! ماییم و در هوایت با عجز

بیتی دو، سرودن و در آب افکندن‌

عکس نوشته های تیکه دار داغونم نکن| عکس نوشته های مفهومی داغونم نکن|

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

احمد! نه خدا بود و نه شیطان ما را

نی کفر بهانه شد، نه ایمان ما را

هر بار که این یقین به شک می‌غلتید،

لبخند تو می‌کرد مسلمان ما را

عکس نوشته فاز سنگین داغونم نکن| عکس نوشته های دلتنگی داغونم نکن| عکس نوشته های زیبا داغونم نکن|

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

واعظ گفت‌; «دوزخ مخلّد سخت است‌»

تاجر گفت‌; «کسب کم‌درآمد سخت است‌»

شاعر گفت‌; «مدح مردم بد سخت است‌»

دیدیم که یاد مرگ احمد سخت است‌

عکس نوشته های انرژی مثبت داغونم نکن| عکس نوشته های تنهایی داغونم نکن|

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

یارب‌! گل سرخ دیگری بخش به ما

احمد رفته‌است‌، حیدری بخش به ما

عرفان و جنون و شعر و افسون و خیال‌

عکس نوشته عاشقانه داغونم نکن| عکس نوشته دخترونه داغونم نکن| عکس نوشته غمگین از زندگی داغونم نکن|

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

با یک غزل تازه به‌روزم، چه توان کرد؟

این است تمام دک و پوزم، چه توان کرد؟

چندی است که بی زمزمه و شعر و شعورم

چندی است پریده است فیوزم، چه توان کرد؟

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

از هر کس و ناکس بکنم شعله گدایی

تا شمع خیالی بفروزم، چه توان کرد؟

یک روز کنم پاره قباهای کسان را

یک روز دگر باز بدوزم، چه توان کرد؟

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

از ساختن شعر که چندی است گذشتم

یک مرتبه بگذار بسوزم، چه توان کرد؟

بیخوابی و بیحالی و این قافیهء سخت

قوزی است شده بر سر قوزم، چه توان کرد؟

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

اینجا در این تلاقی خونها و شیشه‌ها

شبها بد بلندترند از همیشه‌ها

شبها بد بلندترند از همیشه‌ها

تا آب این درخت بخشکد به ریشه‌ها

امشب بدون جامه بخوابی بلندتر

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

عکس نوشته های داغونم نکن

بر روی روزنامه بخوابی بلندتر

دار و صلیب و قبر ببینی زیادتر

خواب پلنگ و ببر ببینی زیادتر

وقتی شب از همیشه شود جانگدازتر

خون شما به شیشه شود جانگدازتر
*
یلدا حریف این‌همه سختی شود مگر

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

عکس نوشته های داغونم نکن

سیبی که می‌خورید درختی شود مگر

مستوجب عطای بخیلان شوی شبی‌

منظور وعده‌های وکیلان شوی شبی‌:

«من آمدم ترانه بیارم برایتان‌

آجیل و هندوانه بیارم برایتان‌

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

عکس نوشته های داغونم نکن

روزانتان همیشه به جوزا بدل شود

شبهایتان همیشه به یلدا بدل شود

آن قصر زرنگار، پس از کوه و جنگل است‌

سختی همیشه در صد و سی سال اول است‌

دیگر کلید بخت به جیب تو می‌شود

یعنی خوراک برّه نصیب تو می‌شود

عکس نوشته های داغونم نکن ⋆

عکس نوشته های داغونم نکن

ما هندوانه هر شب دی پوست می‌کنیم‌

آن را نثار خوب‌ترین دوست می‌کنیم‌»
*
کوچک زیاد بوده‌ای‌، اینک بزرگ شو

این پوست را رها کن و ای برّه‌! گرگ شو

سال دگر به سیب زمینی بسنده کن‌