در عکس نوشته های این تنهایی  گالری از تصاویر با متن های گرافیکی زیبا را برای شما آماده کردیم که شامل ۱۲ عکس نوشته با متن …

عکس نوشته های این تنهایی

عکس نوشته خدایا یه سئوال بپرسم

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

عکس نوشته های این تنهایی

عِشـــــ♥ــــــقَم…
این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم :  بیتُو میمیرم . . .
می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . .
می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . .
می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . .
می خوام بِگَم : اَگِه یِه روز نَبینَمِت چقَدر دِلَم بَرات تَنگ میشِه . . .
می خوام بِگَم : نَبودَنِت بَرام پـــــــــــــــایانِ زِندِگیه . . .
می خوام بِگَم : یِه گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا نِمیدَم . .
می خوام بِگَم : بیشتَر اَز عِشقِ لِیلی بِه مَجنون عاشِقِتَم . . .
می خوام بِگَم : هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم . . .
می خوام بِگَم : مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم . . .
میخوام بِگَم : هَر شَب با خیالِت می خوابَم . . .
می خوام بِگَم : جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه . . .
می خوام بِگَم : حاضِرَم قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض کُنَم . . .
می خوام بِگَم : لَحظِه ای کِه تُو رُو میبینَم بِهتَرین لَحظِه زِندِگیمِه . . .
می خوام بِگَم : دَر یک کلام هــَـمہ وجـ♥ــودم توے…

عکس نوشته دنیا عجب جایی شده

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

عکس نوشته های این تنهایی

گفتم گرفتارم خدا گفتی که آزادت کنم
گفتم گنه کارم خدا گفتی که عفوت میکنم
گفتم خطا کارم خدا گفتی که می بخشم خطا
گفتم جفا کارم خدا گفتی وفایت میدهم
گفتم صدایت میکنم گفتی جوابت می دهم
گفتم ز پا افتاده ام گفتی بلندت میکنم
گفتم نظر بر من نما گفتی نگاهت می کنم
گفتم بهشتم می بری؟ گفتی ضمانت می کنم
گفتم که ادعونی بگم گفتی اجابت می کنم
گفتم که من شرمنده ام گفتی که پاکت می کنم
گفتم که یارم می شوی گفتی رفاقت میکنم
گفتم ندارم توشه ای گفتی عطایت میکنم
گفتم دردمندم خدا گفتی مداوایت کنم
گفتم پناهی نی مرا گفتی پناهت می دهم

عکس نوشته مهربون که باشی خسته کننده میشی

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

عکس نوشته های این تنهایی

گفتمش نقاش را نقشی بکش از جاریم
بی مرام عکس هیولا در دل صحرا کشید ؛
گفتمش‌ نقشی ز خواهرشوهرم ترسیم کن؛
عکس گرگی با نقاب بره ای زیبا کشید ؛
گفتم از فامیل شوهر بر ورق نقشی بزن،
دسته ای کوسه میان بستر دریا کشید ؛
گفتم امشب خانه ی اقوام شوهر دعوتم،
در میان خارها شاخه گلی تنها کشید ؛
گفتمش من یکه و آنها همه پشت همند ؛
نخبه ای را در میان جمله اسکل ها کشید؛
گفتم از اوصاف مادرشوهران چیزی بگو ؛
جام زهر آوردو نالان دست از این دنیا کشید…
مثنوی قوم الظالمین…جلد ۲

عکس نوشته با هرکی ساختم باختم

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

عکس نوشته های این تنهایی

بٌرٌُای بٌا تٌوُ بٌوُכنُمُ رٌُاهُ سٌتٌارٌُهُ رٌُفٌتٌهُ امُ هُرٌُ سٌفٌرٌُ ثٌانُیهُ رٌُا مُنُ بٌهُ شُمُارٌُهُ رٌُفٌتٌهُ امُ هُزٌارٌُ پٌٌنُجٌرٌُهُ نُگٌاهُ כرٌُ انُتٌظٌارٌُ سٌاخٌتٌهُ امُ رٌُوُحٌ غٌرٌُوُرٌُ مُرٌُכهُ رٌُا כرٌُ اشُک خٌوُכ شُنُاخٌتٌهُ امُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای اسٌمُ مُرٌُا صٌכا بٌزٌنُ بٌهُ قٌصٌهُ כعُوُتٌمُ بٌکنُ بٌهُ خٌوُابٌ رٌُوُی شُانُهُ اتٌ بٌیا بٌכ عُاכتٌمُ بٌکنُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای مُرٌُا بٌهُ خٌلٌـوُتٌتٌ بٌبٌرٌُ جٌانُ بٌכهُ بٌهُ نُگٌاهُ مُنُ بٌبٌوُسٌ تٌا پٌٌاک شُوُכ כرٌُ عُشُقٌ تٌوُ گٌنُاهُ مُنُ شُبٌانُهُ بٌا نُگٌاهُ تٌوُ رٌُنُگٌ سٌپٌٌیכهُ مُی شُوُכ گٌلٌـ ازٌ تٌمُاشُای رٌُخٌتٌ چٌهُ آبٌכیכهُ مُی شُوُכ پٌٌیشُِ شُرٌُابٌ چٌشُمُ تٌوُ بٌاכهُ کنُارٌُ مُی رٌُوُכ سٌرٌُی کهُ گٌرٌُمُ عُشُقٌ تٌوُسٌتٌ بٌهُ سٌمُتٌ כارٌُ مُی כوُכ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای اسٌمُ مُرٌُا صٌכا بٌزٌنُ بٌهُ قٌصٌهُ כعُوُتٌمُ بٌکنُ بٌهُ خٌوُابٌ رٌُوُی شُانُهُ اتٌ بٌیا بٌכ عُاכتٌمُ بٌکنُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای مُرٌُا بٌهُ خٌلٌـوُتٌتٌ بٌبٌرٌُ جٌانُ بٌכهُ بٌهُ نُگٌاهُ مُنُ بٌبٌوُسٌ تٌا پٌٌاک شُوُכ כرٌُ عُشُقٌ تٌوُ گٌنُاهُ مُنُ

عکس نوشته آنلاین که می شوی

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

|بِبینْـ بُرو
•|فَقَطْـ بــُروْ
•|تو رو به هَمونْـ خُدآییْـ کِهـ میپَرَستیْـ بُرو
•|لَعنَتْـﮯ بَرگَشتیْـ کِهْـ چیْـ?!
•|کِهْـ چیْو ثآبتْـ کُنیْـ
•|عِشقِهْـ دروغیـْتو?!
•|دوسِتْـ دآرمْآیِهْـ فِیکِتو?!
•|دَ لْامَصبْـ چیْـ میخوایْـ أز جونَمـ
•|منیْـ کِهـ اَحمقانهْـ تَمامِهْـ إحساسَمو خَرجْتْـ کَردَمـ
•|مَنیْـ کِهْـ تَمآمِهْـ غُرورَمو پآتْـ دادَمْـ
•|مَنیْـ کِهْـ تآ اینجْآ بآتْـ بودَمْـ
•|وَلیْـ دیگِهْـ خَستَمْـ،دیگِهْـ نیستَمْـ
•|خَستِهْـ شُدَمْـ اَز اینْـ کِهْـ هَر روزمْـ بِآ تَرسْـ سِپریْـ شِهـ
•|تَرسِهْـ نَبودَنِتْـ،نَدآشتَنِتـ،نَدیدَنِتْـ
•|تَرسِهْـ أینکِهْـ دِلِتو بِزنَمْـ
•|تَرسِهْـ أینْکِهْـ شآید هیچوَقتْـ مآلِهْـ هَمْـ نَشیمْـ
•|تَرسِهْـ أینکِهْـ بِریْـ
•|تَرسِهْـ خآنوآدَمْـ
•|عِشقِهْـ مَنْـ بِهْـ تو یِهْـ عِشقِهْـ مَمنوعَستْـ
•| مَنْـ دیگِهْـ بُریدمْـ
•|خُداحآفظْـ عِشقِهْـ مَنـ

عکس نوشته منم یه روز عزیز میشم

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

بے تـפּ تنها گریـہ ڪرבـᓄ تـפּ شباے بے ستارہ

انتظارتـפּ ڪشیـבـᓄ تا ڪـہ برگرבے בـפּـبارہ

בر غرפּـب رᓅـتنت، لـפـظـہ هایـᓄ را شڪستـᓄ

زیر بارפּـטּ جـבایے با פֿـیال تـפּ نشستـᓄ

پشت شیشـہ رפּـز פּ شب ، בل بـہ بارפּـטּ ᓄـے سپارᓄ

ᓄـטּ براے گریـہ هاـᓄـ، چشـᓄــہ ها رפּ ڪـᓄ ᓄـے یارᓄ

انتظار با تـפּ بـפּــבטּ ᓄـنـפּ از پا בر ᓄـیارہ

تر๛ از ایטּ בارᓄ ڪـہ بے تـפּ ، تا ابـב چشاـᓄ ببارہ

عکس نوشته یاد گرفتم خوب باشم

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

خـــدآحــآفـــظ هــمــینــ حــآلــآ، هــمــینــ حــآلــآ کــهــ مــنــ تــنــهــآمــ ….
ღ …… ღ …… ღ …… ღ …… ღ ……. ღ ……. ღ
خـــدآحــآفـــظ بــهــ شـــرـطی کــهــ بــفــهــمــی تـــرشـــدهــ چــشــمــآمــ خـــدآحــآفـــظ کــمــی غــمــگــینــ، بــهــ یآـد آـونــ هــمــهــ تـــرـدیـد…
ღ …… ღ …… ღ …… ღ …… ღ ……. ღ ……. ღ
بــهــ یآـد آســمـــونــی کــهــ مــنـــو آـز چــشــمــ تـــو مــی ـدیـد آگــهــ گــفــتــمــ خـــدآحــآفـــظ، نــهــ آینــکــهــ ـرفــتــنــتــ ســآـدســتــ ….
ღ …… ღ …… ღ …… ღ …… ღ ……. ღ ……. ღ
نــهــ آینــکــهــ مــیشــهــ بــآـوـر کـــرـد ـدـوبــآـرهــ آخـــر جــآـدســتــ خـــدآحــآفـــظ ـوآســهــ آینــکــهــ نــبــنـــدی ـدلــ بــهــ ـرـویآهــآ …
ღ …… ღ …… ღ …… ღ …… ღ ……. ღ ……. ღ
بـــدـونــی بــی تـــو ـو بــآ تـــو، هــمــینــهــ آســمــ آینــ ـدنــیآ

عکس نوشته من همون که خوش بود

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

♡خٌوُاهُمُ کُهُ כرٌُ اینُ غٌمُکُכهُ آرٌُامُ بٌمُیرٌُمُ ♡
♡گٌمُنُامُ سٌفٌرٌُ کُرٌُכمُ وُ گٌمُنُامُ بٌمُیرٌُمُ ♡
♡خٌوُاهُمُ زٌخٌכایمُ کُهُ بٌهُ כلٌـخٌوُاهُ بٌمُیرٌُمُ یعُنُی کُهُ تٌوُ رٌُا بٌینُمُ وُ ♡
♡آنُگٌاهُ بٌمُیرٌُمُ♡

عکس نوشته بکوبی تو دهن عشقت

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

♥️ مُنُ تٌوُ رٌُا כوُسٌتٌ כارٌُمُ
♥️ تٌوُ כیگٌرٌُی رٌُا
♥️ وُ כیگٌرٌُی כیگٌرٌُی رٌُا
♥️ وُ اینُگٌوُنُهُ اسٌتٌ کُهُ هُمُهُ
♥️ تٌنُهُاییمُ.

عکس نوشته ته خط یعنی

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

ღ بــمــآنــ بــآ مــنــ کــهــ مــنــ بــیــ تـــو صـــدآیــ خــســتــهــ ـدـر بــآـدمــ ღ
ღ ـدـر آیــنــ آنـــدـوهــ بــیــ پــآیــآنــ بــمــآنــ تــنــهــآ تـــو ـدـر یــآـدمــ ღ
ღ نــمــیـــدآنــمــ چـــرآ غــمــهــآ نــمــیـــدآنــنـــد کــهــ مــنــ ســلـــطآنــ غــمــهــآیــمــ ღ
ღ بــیــآ آیــ ـدـوســتــ بــآ مــنــ بــآشــ کــهــ مــنــ تــنــهــآیــ تــنــهــآیــمــ ღ

عکس نوشته امروز که تنهام

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

כیرٌُگٌاهُیسٌتٌ کُهُ تٌنُهُا شُכهُ امُ
غٌصٌهُ ی غٌرٌُبٌتٌ صٌحٌرٌُا شُכهُ امُ
مُنُ کُهُ بٌی تٌابٌ شُقٌایقٌ بٌوُכمُ
هُمُכمُ سٌرٌُכی یخٌهُا شُכهُ امُ
کُاشُ چٌشُمُانُ مُرٌُا خٌاکُ کُنُیכ
تٌا نُبٌینُمُ کُهُ چٌهُ تٌنُهُا شُכهُ امُ

عکس نوشته میخوای مثل من باشی

عکس نوشته های این تنهایی ⋆

✘ دست منه توی دستاتو سهم منه همه دنیاتو
جون منی می مونم با تو
✘ هرشب تو خوابمی رویاتو
بگو به خود من حرفاتو
✘ می دونی نمی گیرن جاتو
فقط باتو عشقم ، می تونم آروم شم
✘ بازم مثل هرشب ، بیا تو آغوشم
رو هرکی به جز تو ، چشامو می بندم
✘ تورو میبینم تو آینده م
وقتی که پیشمی خوشحالم ، عشق اومده با تو دنبالم
✘ چه سال خوبیه امسالم
عشق تو رو تا دلم فهمید زندگی واسه ی من خندید
✘ خوشبختی بارون شد و بارید
فقط باتو عشقم ، می تونم آروم شم