در عکس نوشته های آموزنده هیس  ۴۰ عکس نوشته با معنا را خواهید دید که آموزه های در مورد زندگی و عشق و ماهیت دنیا را به تصویر کشیده و برای انتخاب عکس پروفایل با معنا و فلسفی می تواند کاربردهای زیادی داشته باشد و …

عکس نوشته های آموزنده هیس

عکس اموزنده با متن| مطلب و عکس اموزنده ترین| عکس اموزنده| عکس نوشته اموزنده| عکس ب همراه جملات اموزنده| عکس جمله های آموزنده| عکس های زیبا و اموزنده| عکس با حرفهای آموزنده| عکس جالب و آموزنده| عکس با متن قشنگ و اموزنده| 

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری آموزنده

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری آموزنده

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری آموزنده

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات تصویری فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های زیبا

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های زیبا

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های زیبا

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های زیبا

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های زیبا

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات الهام بخش

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات الهام بخش

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات الهام بخش

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات الهام بخش

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملات الهام بخش

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس نوشته های آموزنده هیس

جملات الهام بخش

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

عکس نوشته های آموزنده هیس

جملات الهام بخش

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جمله های فلسفی

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملکس آموزنده

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملکس آموزنده

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

در عرض یک دقیقه می شود یک نفر را خُرد کرد
در یک ساعت می شود کسی را دوست داشت
در یک روز می شود عاشق شد
ولی یک عمر طول خواهد کشید تا کسی را فراموش کرد !

جملکس آموزنده

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

باید آنقد زیبا بخندی که اطرافیانت خجالت بکشند تو را به گریه بیندازند !
.
.
رمز خوشبخت زیستن در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم

جملکس آموزنده

عکس نوشته های آموزنده هیس ⋆

جملکس آموزنده

اگر خداوند برای لحظه ای فراموش میکرد که من عروسکی کهنه ام و تکه کوچکی از زندگی به من ارزانی میداشت ، احتمالا همه آنچه را که به فکرم میرسید نمیگفتم بلکه به همه ی چیزهایی که میگفتم فکر میکردم.
کمتر میخوابیدم و بیشتر رویا میدیدم چون میدانستم هر دقیقه ای که چشممان را بر هم میگذاریم شصت ثانیه ی نو را از دست میدهیم.
هنگامی که دیگران می ایستند راه میرفتم و هنگامی که دیگران میخوابیدند بیدار میماندم.
هنگامی که دیگران صحبت میکردند گوش میدادم و از خوردن یک بستنی شکلاتی چه لذتی که نمیبردم.
کینه ها و نفرت هایم را روی تکه ای یخ مینوشتم و زیر نور آفتاب دراز میکشیدم.