در عکس نوشته عاشقانه یک زن سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه قرار داده ایم که با محوریت زن بوده و متن های زیبا را …

عکس نوشته عاشقانه یک زن

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

عکس نوشته عاشقانه یک زن

من هرگز نخواستم از عشق افسانه ای بیافرینم، باورکن

من می خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم کودکانه و ساده و روستایی

من از دوست داشتن فقط لحظه ها را می خواستم.

آن لحظه ای که تو را بنام می نامیدم

من هرگز نمی خواستم از عشق برجی بیافرینم ،مه آلود و

غمناک با پنجره های مسدود و تاریک …

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

عکس نوشته عاشقانه یک زن

قرار نیـــــ♥ــستـ تنها براے مرבها زنـבگــے کنیمـ،

حتــے اگر زشتـ یا زیبـــ♥ـــا باشیمـ …

چاق باشیمـ یــا لـآغـَر

 بایـב براے خــــ♥ـــوב زنـבگــے کنیمـ

 آنگاه کـﮧ خوב رـا בوسـتـ בاشتــــ♥ــے

בیگـــ♥ـــراטּ رـا בوستـ خواهــے בاشتـ

و زیبایــے בروטּ تـــــ♥ــــو

בر صورتـ تـو متجلــے خواهـב شـב

و ایـטּ استـ

 زیبایــــ♥ــــے واقعــے یک زטּ …

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

عکس نوشته عاشقانه یک زن

زטּ بودטּ خیلــے قشنگـ!

چیزیـ کـ یـ شُجاعتــ تمومـ نَشُدنــے مــےخواد! یـ جنگ کـ پایوטּ نداره‌!

خیلــے باید بجنگــے تـا بتونــے بگــے وقتــے حوا سیب ممنوعـ رُو چید گُناه‌ بـ وجود نیومد،

اوטּ روز یـ قدرت باشکوه‌ متولّد شُد کـ بهِش‌ نافرمانــے مــےگـטּ!

نامـ بـ کودکــے کـ هرگز زاده نشد

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

عکس نوشته عاشقانه یک زن

زنانــے کـ خود رـا باور دارند و مــے دانند کـ اگر تصمیمـ بگیرند

قادر بـ انجامـ هر کارے هستند ،

داراے یک زیبایــے درونــے مــے باشند.

در توانایــے و عـزمـ یک زטּ کـﮧ مسیرش رـا بدوטּ تسلیمـ شدטּ

در بـرابـر موانع طـے میکند، شکـوه و زیـبـایـے وجـود دارد.

در زنـے کـﮧ اعتـمـاد بـﮧ نفسـش از تجـربـ هـا نشأتــ میـگیرد،

و میـداند کـﮧ میـتـوانـد بـﮧ زمیــטּ بخورد ، خود رـا بـلـنـد کند و ادامـﮧ دهـد ،

زیـبـایـے وجـود دارد.

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

مـا زنهـا رسمـ خوبــے داریمـ

زمانـ

کـ سختـ مــے گیرد، شروع مــے کنیمـ

بـ

کوتاه کردטּ ناخـטּ ها، موها، حرفـ ها، رابطـ ها!!!

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

مترسک های ترسو

زن

زمان

مانکن

قلم عفاف بردست

ابراهیم وار میشکند

مانکن ها،

-اندام های عاصی پوچ

-صیّاد نگاه شیطانی پشت ویترین ها را

وآن سوی بوم نقّاشی

-نامردمردان

بالا می آورند نگاه نجس متعفنشان را!

تاحقیقت مروارید

-ازچنگال چشمان بگریزد!

برمترسک های ترسو میتازم!

آری من فمنیستم

-شورشی بر فلسفه ی ضد زن!

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید

نه از سر او تا بر او مسلط گردد

نه از پای او تا لگدکوب امیال او گردد

بلکه از پهلوی او ، تا برابر او باشد

و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد

و از نزدیک ترین نقطه  به قلب او

تا مورد عشق او باشد.

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

زن ها یک بخش اضطراریِ انتقام گیر در وجودشان دارند

که در مواقع لزوم آن را به سرعت به کار می اندازند … !

یوسف آباد خیابان سی و سوم

سینا دادخواه

نشر چشمه

عکس نوشته عاشقانه یک زن ⋆

من از زنانی حرف میزنم که نامشان معادل معجزه است

من از فروغ ها

از سیمین ها ،

از پروین ها

از آهو خانم ها حرف میزنم

از تمام آنهایی که خریدار “ترس” نبودند

از آنهایی که چو کوه ایستادند

و نشان دادند زن بودن، بالاتر از معجزه است