در عکس نوشته دل آدم مجموعه ای از عکس های متن دار عاشقانه را قرار داده ایم که شامل ۹ عکس نوشته عاشقانه به همراه متن و …

عکس نوشته دل آدم

عکس نوشته دل آدم ⋆

عکس نوشته دل آدم

دیده ز فراق تو زیان می‌بیند
بر چهره ز خون دل نشان می‌بیند
با این همه من ز دیده ناخشنودم
تا بی رخ تو چرا جهان می‌بیند

عکس نوشته دل آدم ⋆

عکس نوشته دل آدم

تا در طلب مات همی کام بود
هر دم که بروی ما زنی دام بود
آن دل که در او عشق دلارام بود
گر زندگی از جان طلبد خام بود

عکس نوشته دل آدم ⋆

عکس نوشته دل آدم

عجب دردی است این سودای جانکاهی که من دارم
هزاران زخم شیرین درجگر، چون کوهکن دارم
ز دیوارِ تمنای تو ، چون بالا روم زیرا
که پیرو مستم وخجلت زکارخویشتن دارم
تو دریائی و من ساحل ، فغان ازموج سنگینت
که صدها خستگی با ناتوانی دربدن دارم
تو همچون کوهساری سربلند وسایبان سازی
که من هم چون عقابی پیر سودای وطن دارم
جوانی ها نشد باهم من وتو مای هم گردیم
واین دردی است درخاکی که همراه کفن دارم
کجا رفتی چه شد آن شودرو شوق وشادمانیها
که اکنون خجلت ازآن روزهای بی سخندارم..

عکس نوشته دل آدم ⋆

عکس نوشته دل آدم

دلم جز مهر مه رویان

طریقی بر نمی گیرد

ز هر در می دهم پندش

ولیکن در نمی گیرد

عکس نوشته دل آدم ⋆

عکس نوشته دل آدم

ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ
ﭘﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ
ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﯽ
ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﭘﺪﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﻨﺪ …!
ﮐﺎﺵ ﺯﻭﺩﺗﺮ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﭘﺪﺭ ﻫﺎ ﻭﻣﺎﺩﺭﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮑﻨﻨﺪ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ…!

عکس نوشته دل آدم ⋆

عکس نوشته دل آدم

ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ، ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺥِ ﻣﺎﻩ ﻭ ، ﻟﺐ ﻗﻨﺪﺵ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﺷﯿﺪﺍﯼ ﻣﻬﺶ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺮﻭﺷﻢ ، ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺭﺍ

ﺗﯿﺮ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺳﯿﻨﻪ ، ﺍﻓﻼﮎ ﮔﺬﺷﺖ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺭﻩ ، ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺪﺵ ﺭﺍ

ﮐﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ دل من می رسی ای همراز دلم
ﺗﺎﺭ ﺯﻟﻔﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺳﺎﺯ ، ﺧﻮﺷﺎ ﯾﻨﺪﺵ ﺭﺍ

عکس نوشته دل آدم ⋆

بگذاریم عشق در زندگی ما
اتفاق بیافتد،
عاشق شدن و عشق بودن کمی
جرات میخواهد، باید شجاع بود!

عکس نوشته دل آدم ⋆

من و زخم تیز دستی
که زد آنچنان به تیغم

که سرم فتاده بر خاک
و تنم خبر ندارد

عکس نوشته دل آدم ⋆

خیز بر آسمان برآ با ملکان شو آشنا
مقعد صدق اندرآ خدمت آن ستانه کن

چونک خیال خوب او خانه گرفت در دلت
چون تو خیال گشته‌ای در دل و عقل خانه کن

عکس نوشته دل آدم ⋆

آنچه از قصه ی شب مانده به جا،
در دل ما
دستِ خالیِ تـــــــــو و
زلف پریشــــــــــــــانِ
مـــــن است….

عکس نوشته های تیکه دار دل آدم| عکس نوشته های مفهومی دل آدم| عکس نوشته فاز سنگین دل آدم| عکس نوشته های دلتنگی دل آدم| عکس نوشته های زیبا دل آدم| عکس نوشته های انرژی مثبت دل آدم| عکس نوشته های تنهایی دل آدم| عکس نوشته عاشقانه دل آدم| عکس نوشته دخترونه دل آدم| عکس نوشته غمگین از زندگی دل آدم| 

عکس نوشته های تیکه دار| عکس نوشته های مفهومی| عکس نوشته فاز سنگین| عکس نوشته های دلتنگی| عکس نوشته های زیبا| عکس نوشته های انرژی مثبت| عکس نوشته های تنهایی| عکس نوشته عاشقانه| عکس نوشته دخترونه| عکس نوشته غمگین از زندگی