در عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست گالری از عکس نوشته های ناب را قرار داده ایم که در مورد دلتنگی و موضوعات مبتلا به می باشد که شامل ۱۲ عکس نوشته با متن می باشدو …

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست

شبها ز فراق تو دلم پر خونست
وز بی‌خوابی دو دیده بر گردونست
چون روز آید زبان حالم گوید
کای بر در بامداد حالست چونست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست

آن روز که بیش با من او را کینست
بیشش بر من کرامت تمکینست
گویم به زبان نخواهمش گر دینست
شوخیست که می کنم چه جای اینست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست

در مرگ حیات اهل داد و دینست
وز مرگ روان پاک را تمکینست
نز مرگ دل سنایی اندهگینست
بی مرگ همی میرد و مرگش زین‌ست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

آنکس که سرت برید غمخوار تو اوست
وان کت کلهی نهاد طرار تو اوست
آنکس که ترا بار دهد بار تو اوست
وآنکس که ترا بی تو کند یار تو اوست

***

کس ندارد خبر از راز میان من و تو
آنچه بگذشته در بین میان من و تو
آن زمانیکه زمان یاد ندارد چه زمان
آن زمانیکه زمان بودفقط زمانه من و تو

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

آنکس که به یاد او مرا کار نکوست
با دشمن من همی زید در یک پوست
گر دشمن بنده را همی دارد دوست
بدبختی بنده‌ست نه بدعهدی اوست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

ایام درشت رام بهرام شه‌ست
جام ابدی به نام بهرامشه‌ست
آرام جهان قوام بهرامشه‌ست
اجرام فلک غلام بهرامشه‌ست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

هر چند بلای عشق دشمن کامیست
از عشق به هر بلا رسیدن خامی‌ست
مندیش به عالم و به کام خود زی
معشوقه و عشق را هنر بدنامی‌ست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

در دام تو هر کس که گرفتارترست
در چشم تو ای جهان جان خوارترست
آن دل که ترا به جان خریدارترست
ای دوست به اتفاق غمخوارترست

عکس نوشته دلتنگتم چرا حواست نیست ⋆

گویند که راستی چو زر کانیست
سرمایهٔ عز و دولت و آسانیست
گر راست به هر چه راستست ارزانیست
من راستم آخر این چه سرگردانیست

***

چندان چشمم که در غم هجر گریست
هرگز گفتی گریستنت از پی چیست
من خود ز ستم هیچ نمی‌دانم گفت
کو با تو و خوی تو چو من خواهد زیست

عکس نوشته های تیکه دار دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته های مفهومی دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته فاز سنگین دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته های دلتنگی دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته های زیبا دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته های انرژی مثبت دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته های تنهایی دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته عاشقانه دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته دخترونه دلتنگتم چرا حواست نیست| عکس نوشته غمگین از زندگی دلتنگتم چرا حواست نیست| 

عکس نوشته های تیکه دار| عکس نوشته های مفهومی| عکس نوشته فاز سنگین| عکس نوشته های دلتنگی| عکس نوشته های زیبا| عکس نوشته های انرژی مثبت| عکس نوشته های تنهایی| عکس نوشته عاشقانه| عکس نوشته دخترونه| عکس نوشته غمگین از زندگی