در عکس نوشته دست رفاقت گالری از عکس متن دار گرافیکی زیبا را قرار داده ایم که شامل ۹ عکس نوشته همراه با متن می باشد و …

عکس نوشته دست رفاقت

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

عکس نوشته دست رفاقت

اندر عقب دکان قصاب گویست
و آنجا ز سر غرقه به خونش گرویست
از خون شدن دل که می‌اندیشد
آنجا که هزار خون ناحق به جویست

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

عکس نوشته دست رفاقت

عقلی که ز لطف دیدهٔ جان پنداشت
بر دل صفت ترا به خوبی بنگاشت
جانی که همی با تو توان عمر گذاشت
عمری که دل از مهر تو بر نتوان داشت

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

روزی که رطب داد همی از پیشت
آن روز به جان خریدمی تشویشت
اکنون که دمید ریش چون حشیشت
تیزم بر ریش اگر ریم بر ریشت

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

نوری که همی جمع نیابی در مشت
ناری که به تو در نتوان زد انگشت
دهری که شوی بر من بیچاره درشت
بختی که چو بینمت بگردانی پشت

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

بس عابد را که سرو بالای تو کشت
بس زاهد را که قدر والای تو کشت
تو دیر زی ای بت ستمگر که مرا
دست ستم زمانه در پای تو کشت

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

صد بار رهی بیش به کوی تو شتافت
بویی ز گلستان وصال تو نیافت
دل نیست کز آتش فراق تو نتافت
دست تو قوی‌ترست بر نتوان تافت

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

ای عالم علم پیشگاه تو برفت
ای دین محمدی پناه تو برفت
ای چرخ فرو گسل که ماه تو برفت
در حجله‌رو ای سخن که شاه تو برفت

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

خدایا !!
راهی نمیبینم ! آینده پنهان است …
اما مهم نیست !
همین کافیست که
تو راه را می بینی و من تو را ..

عکس نوشته دست رفاقت ⋆

امشب باز خواب ازچشمانم ربوده است یادتو
من ماندم و هجوم خاطرات گذشته
من ماندم و مرورهزارباره رویاهای آینده
ومن به تومی اندیشم
تویی که تمام خاطرات گذشته و تمام رویاهای آینده منی
تویی که همه کس و همه چیزم شده ای

عکس نوشته های تیکه دار دست رفاقت| عکس نوشته های مفهومی دست رفاقت| عکس نوشته فاز سنگین دست رفاقت| عکس نوشته های دلتنگی دست رفاقت| عکس نوشته های زیبا دست رفاقت| عکس نوشته های انرژی مثبت دست رفاقت| عکس نوشته های تنهایی دست رفاقت| عکس نوشته عاشقانه دست رفاقت| عکس نوشته دخترونه دست رفاقت| عکس نوشته غمگین از زندگی دست رفاقت| 

عکس نوشته های تیکه دار| عکس نوشته های مفهومی| عکس نوشته فاز سنگین| عکس نوشته های دلتنگی| عکس نوشته های زیبا| عکس نوشته های انرژی مثبت| عکس نوشته های تنهایی| عکس نوشته عاشقانه| عکس نوشته دخترونه| عکس نوشته غمگین از زندگی