در عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید مجموعه ای از عکس های متن دار عاشقانه جدید را آماده کردیم که متن های استفاده شده بر روی تصاویر عاشقانه و غالباً غمناک هستند و …

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید

آخر غم غور از دلم دور شود
وین ماتم هجر دوستان سور شود
لشکرکش گردون چو درآید به حمل
فرماندهٔ گیتی به نشابور شود

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید

هر کو نه به خدمت تو خرسند شود
آفاق برو حبس و زمین بند شود
وان را که به بندگی پذیری یک روز
شب را به همه حال خداوند شود

جدیدترین عکس های متن دار عشقولانه و بهترین تصاویر متن دار عاشقانه برای سال ۲۰۱۷را در این مطلب مشاهده می نمایید.

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

 

عکس نوشته های عاشقانه

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس نوشته های عاشقانه | عکس های غمگین عشقی| بهترین عکس های عشقولانه| عکس های خیلی زیاد عاشقانه|عکس های خیلی عاشقانه|تصاویر متن دار عاشقانه

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

گل یک شبه شد هین که چو گستاخ شود
در پیش تو دسته دسته بر کاخ شود
خیز ای گل نوشکفته درشو به چمن
تا جامه دریده غنچه بر شاخ شود

عکس های خیلی عاشقانه | تصاویر متن دار عاشقانه

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

بهترین عکس های عشقولانه | عکس های خیلی زیاد عاشقانه

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس های غمگین عشقی | بهترین عکس های عشقولانه

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

دل درخور صحبت دل‌افروز نبود
زان بر من مستمند دلسوز نبود
زان شب که برفت و گفت خوش‌باد شبت
هرگز شب محنت مرا روز نبود

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس نوشته های عاشقانه | عکس های خیلی زیاد عاشقانه

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

بر عید رخت دلم چو پیروز نبود
از عید دل سوخته جز سوز نبود
گویند که چون گذشت روز عیدت
ای بی‌خبران چو عید خود روز نبود

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

بهترین عکس های عشقولانه | عکس های خیلی عاشقانه

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

یک نیم دمم از جهان به دست آمده بود
وصلش به بهای جان به دست آمده بود
ارزانش ز دست من برون کرد فلک
افسوس که بس گران به دست آمده بود

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس نوشته های عاشقانه با متن فارسی

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید

دوشم ز فراق تو همه شیون بود
چشمم چو پر از خون شده پرویزن بود
بر هر مژه خونی که مرا درتن بود
چون دانهٔ نار بر سر سوزن بود

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید

عکس عاشقانه دختر غمگین

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

گردون به وصال ما موافق زان بود
کین تعبیهٔ هجر در آن پنهان بود
امروز رهین شکر او نتوان بود
کان روز وصال هم شب هجران بود

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس های عاشقانه دختر تنها

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس عاشقانه پسر غمگین

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

شبها ز غمت ستم کشم باید بود
وز محنت تو بر آتشم باید بود
پس روز دگر تا پی غم کور کنم
با این همه ناخوشی خوشم باید بود

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

text sad3 shqvlanh best photos

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆

بهترین عکس های عاشقانه متن دار ۲۰۱۶