بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

چرا برخی مادران باردار وزن مناسبی در این دوران اضافه نمی کنند علل مهم برای کمبود وزن خانم های باردار چیست؟ چگونه می توانیم مانع این امر شویم ؟چه مشکلاتی مانع بالارفتن وزن مادر در حاملگی می شوند ؟

◊ مهم ترین عللی که سبب وزن گیری نامناسب مادر در دوران بارداری می شوند عبارتند از:

ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ

ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﺭژﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺧﺎﺹ (ﻛﻢ ﺧﻮﺭﻯ، ﺭژﻳﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ)

 ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺩﻭﺭﺍن ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ ـ ﻋﺮﻭﻗﻰ، ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻭ…)

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺭﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ  ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎت

ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ (ﻭﻳﺎﺭ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻭ ﭘﻴﻜﺎ)

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ

ﺗﺤﺮﻙ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ روزانه

ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۸ سال

چند ﻗﻠﻮﻳﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۳۷ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ یا سقط

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﻢ ﻭﺯﻥ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۳ سال ﺑﺎ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻴﻦ مشاﻭﺭﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻰ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ است ﻭ ﻳﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎسب ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﺫﻫﻦ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺷﺖ ﺷﺪﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

غده زیر بغل زنان، علتش چیه؟ سوال:سلام کی دو سال پیش دونه ای در زیر بغلم ظاهر شد یه مدت بعدش اون دونه کوچک شد و الان به صورت یه عدد ماش اونو حس میگنم و مدتیه که زیر یغلم درد ...
تغذیه صحیح کودک، عید نوروز حواستان را جمع کنید عید نوروز زمان مصرف خوراکی های گوناگون است و تنها کودکان نیستند که در معرض خطر قرار دارند ناپرهیزی و تغذیه بد در ایام عید کوچک و بزرگ نمی شناسد ب...
افت قندخون در نوزادان، راه درمان با چه روش هایی می توانیم افت قندخون در اطفال را بررسی کنیم چه راهکارهایی به ما در این زمینه کمک می کنند؟ افت قندخون در نوزادان چه عوراضی در بر دا...
آشنایی با کلیسای وانک اصفهان   نام کلیسای وانک کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر نام محلی ناجی مقدس همگان ...
علل سوء تغذیه در کودکان عفونتها باعث سوء تغذیه و سوء تغذیه باعث عفونتها می‌شود.  با بیان این که هنوز نداشتن غذا به اندازه کافی برای تغذیه مناسب یکی از مشکلات اساسی است، ...
بازی کودکانه، ایمنی تن و روان انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی از این نیاز است. هر فرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود، نیازمند اندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه ای...
عکس نوشته های عاشقانه آرام باش ⋆ در عکس نوشته های عاشقانه آرام باش سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه جدید را قرار دادیم که در مورد آرامش و آرام بودن در عشق را بیان میکنم و گرافیک و تص...
ترکیباتی برای تمیز کننده ها | ساخت تمیز کننده ترکیباتی برای تمیز کننده ها | ساخت تمیز کننده تمیز کننده های همه کاره یکی از بهترین ها در خانه هستند که می توان برای ... The post ترکیباتی برای ت...
سرد شدن رابطه زناشویی، تاثیر محبت شما سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من حدود 5 ساله ازدواج کردم و پارسال صاحب یه دختر شدیم. ولی اخلاق و رفتار همسرم به کل عوض شده. اصلا به من توجهی نداره. رابطه...
فواید قاعدگی برای زنان، دانستنی های لازم/ صدای دکتر اگر قاعدگی اتفاق نیوفتد برای بدن عواقبی خواهد داشت پس در سنین 11 تا 13 سالگی بدن باید یک جهش رشدی را تجربه و سایز آن تغییر کند مانند رشد سینه ها ...
استفاده از کاندوم، دردسر حساسیت! سوال:با سلام در هنگام استفاده از کاندوم دچار سوزش خارش و درد شدیدی میشوم و دونه های ریزی یر روی واژن دیده میشود میخواستم بدانم دلیل آن چیست و راه...
عکاسی از کودکان، زمان مناسب کی است؟ در دنیای امروز، تخصص حرف اصلی را می‌زند؛ این یک جمله کلیشه‌ای است اما باید هر چند وقت یک بار به خودمان گوشزد کنیم تا برای هر کاری سراغ نیروی متخص...
گرگرفتگی در دوران یائسگی، کلافه شدم علائم و نشانه های یائسگی در زنان متفاوت می باشد همچنانکه واکنش آنان نیز با هم تفاوت دارد. ممکن است ورود شما به یائسگی همراه با تعداد کمی از علائم یا ت...
عوارض سونوگرافی آنومالی، موجب سقط می شود؟ سوالسلام...ببخشید سونوگرافی انومالی (در هفته21 میخوام برم) برای جنین ضرر دارد؟بعضی ها میگن نرو چرا بچه رو تو ماکروفر میذاری...میشه راهنماییم کنین...
مدل شینیون مو ۲۰۱۷ + مدل شینیون باز و بسته ۹۶ مدل شینیون مو ۲۰۱۷ + مدل شینیون باز و بسته ۹۶  گالری عکس و جدیدترین مدل شینیون باز و بسته ۹۶ – ۲۰۱۷ اروپایی جدید  جدیدترین و شیک ترین مد...