بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

چرا برخی مادران باردار وزن مناسبی در این دوران اضافه نمی کنند علل مهم برای کمبود وزن خانم های باردار چیست؟ چگونه می توانیم مانع این امر شویم ؟چه مشکلاتی مانع بالارفتن وزن مادر در حاملگی می شوند ؟

◊ مهم ترین عللی که سبب وزن گیری نامناسب مادر در دوران بارداری می شوند عبارتند از:

ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ

ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﺭژﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺧﺎﺹ (ﻛﻢ ﺧﻮﺭﻯ، ﺭژﻳﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ)

 ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺩﻭﺭﺍن ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ ـ ﻋﺮﻭﻗﻰ، ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻭ…)

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺭﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ  ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎت

ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ (ﻭﻳﺎﺭ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻭ ﭘﻴﻜﺎ)

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ

ﺗﺤﺮﻙ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ روزانه

ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۸ سال

چند ﻗﻠﻮﻳﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۳۷ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ یا سقط

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﻢ ﻭﺯﻥ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۳ سال ﺑﺎ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻴﻦ مشاﻭﺭﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻰ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ است ﻭ ﻳﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎسب ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﺫﻫﻦ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺷﺖ ﺷﺪﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

طرز تهیه فلافل به شیوه حرفه‌ای همراه روزهای بی‌پولی و شكم‌سیر كنی فوق‌العاده كه در هر كوی و برزنی به آن دسترسی دارید. این شامی گیاهی كه برخلاف تصور عمومی سابقه‌ای بسیار فراتر از آشپ...
رفتار با کودک، تهدید به مرگ!/ کلیپ بچه ها ممکن است تهدید بکنند به شکاندن یا خراب کردن که این تهدید ها به اجسام بوده و زیاد مشکلی ندارد. ولی اگر کودکی تهدید جدی راجب پرت کردن خود یا...
عوارض خود ارضایی مردان، ناقص شدن جنین؟ سوال:سلام. آیا خود ارضایی تاثیری بر باروری مرد دارد یا نه؟ کلا خود ارضایی علاوه بر مضرات روحی آیا در دراز مدت تاثیری بر باروری و یا ناقض شدن جنین...
بارداری بعد از سقط، چقدر صبر کنم؟ سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 29سالمه یک ساله ازدواج کردم 10روز پیش جنین 22هفته رو طبیعی بدنیا آوردم که متاسفانه زنده نموند چند ساعت قبلش خونریزی ناچی...
سریال بچه‌های نسبتاً بد بچه‌های نسبتاً بد نام سریالی به کارگردانی سیروس مقدم است که در مهرماه ۱۳۹۲ پخش آن از شبکه یک سیما آغاز شد. تهیه‌کننده این سریال سیدکمال طباطبایی است. ...
نقش آووکادو برای نوزادان سوال مخاطب نی‌نی‌بان: لطفا میوهایی که می توانیم در این فصل برای رفع یبوست کودک زیر یک سال بدهیم را بنویسید ، و چند روز یکبار به کودک ٨.٥ ماهه ام ...
پاسخ مهناز افشار به شایعاتی درباره همسرش پاسخ مهناز افشار به شایعاتی درباره همسرش مهناز افشار در سومین دهه بازیگری، مجموعه ای از تجربه های متدوال، متفاوت و جسورانه را در کارنامه دارد. بازیگر...
همه چیز در مورد سرماخوردگی کودکان/ کلیپ در فصول سرما والدین باید مراقب فرزندان خود باشند، آن ها را خوب بپوشانند و از کلاه و شال گردن حتما استفاده کنند. مهمترین توصیه به والدین این است ک...
میکروسفالی در نوزادان، بهترین پیشگیری ها میکرو سفالی یک اختلال در سیستم عصبی است که باعث کوچک شدن سر نوزاد شده و رشد آن را مختل می کند. در نوزادان مبتلا به میکروسفالی، مغز نیز اغلب از رش...
عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها اغلب ما به دلیل سبک زندگی جدیدمان سعی می کنیم که طبق یک برنامه ریزی حرکت کنیم، پس زمانی که بیمار می شویم به سراغ آنتی بیوتیک ها رفته تا زودتر حالم...
امپرازول در بارداری، عوارض داره؟ سوال:باسلام وخسته نباشید خدمت خانم دکتر من 26سالمه و قصدباردار شدن دارم ولی به خاطر مشکل التهاب معده و کمی گشادی اثنی و عشر و برگشت اسید معده الا...
ازدواج سنتی چیست؟ | ازدواج سنتی | ازدواج سنتی یا امروزی | ازدواج سنتی در ایران | ازدواج سنتی چیست | ازدواج سنتی در چین | ازدواج سنتی نی نی سایت | ازدواج سنتی و ازدواج ...
قبل از بچه دار شدن چه باید کرد؟ (۴) گروه ترجمه نی نی بان: شما از زمانی والد یک فرزند محسوب خواهید شد که وی هنوز به دنیا نیامده است. در این مجموعه مطالب، می‌کوشیم به پرسش‌ها و نگرانی...
رحم مادر، منشا کدام بیماری؟ محققان موفق به شناسایی یک روند ژنتیک غیرعادی مرتبط با بیماری شیزوفرنی شده‌اند که از رحم مادر آغاز می‌شود؛ این کشف آنها را به تعیین علت ابتلا به ا...
داستان پندآوز دزدیدن جوانمردی داستان پندآوز دزدیدن جوانمردیداستان «دزدیدن جوانمردی»اسب سواری ، مرد چلاقی را سر راه خود دید که از او کمک می خواست.مرد سوار دلش به حال او سوخت از اسب ...