علت اضافه نکردن وزن در بارداری

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

چرا برخی مادران باردار وزن مناسبی در این دوران اضافه نمی کنند علل مهم برای کمبود وزن خانم های باردار چیست؟ چگونه می توانیم مانع این امر شویم ؟چه مشکلاتی مانع بالارفتن وزن مادر در حاملگی می شوند ؟

◊ مهم ترین عللی که سبب وزن گیری نامناسب مادر در دوران بارداری می شوند عبارتند از:

ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ

ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﺭژﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺧﺎﺹ (ﻛﻢ ﺧﻮﺭﻯ، ﺭژﻳﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ)

 ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺩﻭﺭﺍن ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ ـ ﻋﺮﻭﻗﻰ، ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻭ…)

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺭﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ  ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎت

ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ (ﻭﻳﺎﺭ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻭ ﭘﻴﻜﺎ)

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ

ﺗﺤﺮﻙ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ روزانه

ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۸ سال

چند ﻗﻠﻮﻳﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۳۷ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ یا سقط

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﻢ ﻭﺯﻥ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۳ سال ﺑﺎ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻴﻦ مشاﻭﺭﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻰ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ است ﻭ ﻳﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎسب ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﺫﻫﻦ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺷﺖ ﺷﺪﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

شیر نخوردن نوزاد، علتش چیه؟ سوالسلام. خسته نباشید. دختری چهار و نیم ماهه دارم با وزن 6800و قد 58 ودر طول شبانه روز به زور وقتی که خوابه کلا سه بار شیر میدم و تو آزمایش خونش ...
زگیل تناسلی در زنان، علائم و درمان سوال:لطفا علائم و خطرات و درمان زگیل تناسلی در زنان را توضیح دهید و اقداماتی که فرد مبتلا باید انجام دهد چیست؟ جواب:درمان با پدوفیلین (عصاره گیاه...
سلفی امین حیایی در کنار لیلا اوتادی و سید علی صالحی سلفی امین حیایی در کنار لیلا اوتادی و سید علی صالحی در ساحل چمخاله، ساحل محبوب هنری ها. ...
علت طولانی بودن شارژ ایرپاد چیست؟ زمان شارژ باتری ایرپادهای اپل که این روزها مخاطبان زیادی را جذب خود کردند دغدغه اصلی کاربران شده است. ایرپاد ها چگونه شارژ می شوند؟ چندی است طراحی ...
عفونت در بارداری، کلوتریمازول بخورم؟ کلوتریمازول چیست؟کلوتریمازول قرصی برای درمان عفونت های قارچی مانند عفونت واژن می باشد. کلوتریمازول به صورت کرم برای استعمال خارجی موجود است، همچن...
مراقبت در بارداری، توصیه متخصص طب سنتی یک متخصص طب‌سنتی با بیان اینکه اگر مادران تدابیر بارداری را رعایت کنند، جنین به سلامت دوره رشد خود را می‌گذراند، گفت: مادرانی که این تدابیر را رعایت ن...
افزایش هوش نوزاد از بدو تولد، چگونه؟ سلامت هوش نوزادن علاوه بر سلامت جسمشان مهم است. پژوهشگران با مطالعه بر روی نوزادان 12 الی 20 روزه دریافته اند حضور مادران در کنار نوزادان و به و...
استانبولی ساده ترین غذای ایرانی ها استانبولی ساده ترین و سالم ترین و در عین حال سریع ترین غذایی است که در کمترین زمان می توانید تهیه کنید این غذا انتخاب دانشجویان و افرادی است که زیا...
درد تخمدان چپ، یعنی چی؟ سوال:سلام خسته نباشید . من 28 آبان پریود شدم که قبلش نزدیکی بدون جلوگیری داشتم درد شدیدی در کشاله ران و تخمدان چپ دارم. درد کمتر شد وقت پریودیم و...
مراقبت از نوزاد دوقلو، پرستار بگیرم؟ اگر می خواهید بعد از به دنیا آمدن بچه هایتان به سر کار برگردید، الان موقع آن است که درباره انتخاب مراقب کودک برای دو قلوها فکر کنید، یعنی زمانی که هنو...
دانلود آهنگ عاشقانه جای خالیت ⋆ پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ 1 بازدید در دانلود آهنگ عاشقانه جای خالیت آهنگ ملایم و عاشقانه را خواهید شنید که کاری از احمد صفایی هست مدت...
عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها اغلب ما به دلیل سبک زندگی جدیدمان سعی می کنیم که طبق یک برنامه ریزی حرکت کنیم، پس زمانی که بیمار می شویم به سراغ آنتی بیوتیک ها رفته تا زودتر حالم...
از شیر گرفتن بچه، سفت شدن پستان سوال:باسلام، مادری که شیرخوارش رو از شیر میگیره، چیکار کنه تادرد سینه خودش کم بشه، سینه سفت نشه. دردناک نشه آیا دارو داره؟ جواب:بله داروی dustine...
اندازه گیری تب کودکان، تشریح کامل/ صدای دکتر دقیقا درجه و نوع تب بستگی به سن کودک دارد و راه های اندازه گیری سنین مختلف باهم فرق می کند. در کودک های سنین بالا می توان از درجه حرارتی زیر زبان...
افزایش قدرت باروری مردان، چگونه با غذاها؟ تغذیه تاثیر مستقیمی بر کیفیت اسپرم مردان دارد. تحقیقات نشان داده‌ است که رژیم غذایی نامناسب و بدون ارزش غذایی لازم می‌تواند کیفیت و تعداد اسپرم‌ه...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.