علت اضافه نکردن وزن در بارداری

علت اضافه نکردن وزن در بارداری

چرا برخی مادران باردار وزن مناسبی در این دوران اضافه نمی کنند علل مهم برای کمبود وزن خانم های باردار چیست؟ چگونه می توانیم مانع این امر شویم ؟چه مشکلاتی مانع بالارفتن وزن مادر در حاملگی می شوند ؟

◊ مهم ترین عللی که سبب وزن گیری نامناسب مادر در دوران بارداری می شوند عبارتند از:

ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ

ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﺭژﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺧﺎﺹ (ﻛﻢ ﺧﻮﺭﻯ، ﺭژﻳﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ)

 ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺩﻭﺭﺍن ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ ـ ﻋﺮﻭﻗﻰ، ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻭ…)

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺭﺍﺭﻯ

ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ  ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎت

ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ (ﻭﻳﺎﺭ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻭ ﭘﻴﻜﺎ)

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ

ﺗﺤﺮﻙ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ روزانه

ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۸ سال

چند ﻗﻠﻮﻳﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۳۷ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ یا سقط

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﻢ ﻭﺯﻥ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۳ سال ﺑﺎ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻴﻦ مشاﻭﺭﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻰ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ، ﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ است ﻭ ﻳﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎسب ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﺫﻫﻦ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺷﺖ ﺷﺪﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

حس نکردن حرکت جنین، یا خدا! اگر متوجه یکی از علائم زیر شدید فورا با پزشک تماس بگیرید یا خودتان را به مراکز درمانی برسانید.چه زمانی باید به دکتر مراجعه کنم؟۱- اگر در ۲ ساعت گ...
تصاویر لیلا حاتمی در جشنواره کن cannes ⋆ پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ 1 بازدید در تصاویر لیلا حاتمی در جشنواره کن cannes مدل لباس انتخاب شده از لیلا حاتمی که خیلی مورد استقبال ق...
چگونه کودک صبور داشته باشیم؟ آموزش صبر به کودکانهیچ کس دوست ندارد که صبر کند، به‌ خصوص کوکان. دکتر مایکل اوسیت می‌گوید که از نظر علم تکامل و اعصاب، تمرین صبر در کودکان بسیار ...
فیبروم رحم و نازایی، چگونه درمان شوم؟ سوالبا سلام 29 ساله هستم با 67 کیلو وزن یک سال اقدام به بارداری کردم نا موفق بوده البته یه فیبرم 5سانتی دارم وتخمدان پلی کیسیت که کیست هاش کمتر ا...
آینده نامشخص شرکت یاهوو سایت معتبر و جهانی یاهوو که سرویس های مختلف و محبوبی از جمله یاهوو میل و سرچ یاهوو و نیوز را به مخاطبان ارائه می دهد و بسیار مورد توجه کاربران قرار دا...
موهای زائد در بارداری، چطوری خلاص شیم؟ برای از بین بردن موهای زائد اپیلاسیون می‌تواند یک راه خوب و عالی باشد، اما شرط آن اینست که پیش از بارداری نیز با همین روش موهای زاید را ازبین برد...
گذاشتن دستگاه آی یو دی، زنان بخوانند سوال:با سلام من 12 سال پیش ای یو دی گذاشتم و تا الان مشکلی نداشتم چند وقتی است که از ناحیه کمر درد شدیدی دارم که در خوابم اختلال ایجاد کرده وشبها...
شنوایی نوزاد، چرا صداش می کنیم نگاه نمی کنه؟ سوالسلام خانم دکتر خواهرزاده ای دارم دختر است وارد ۶ ماهگی شده هر چقدر صدایش میکنیم عکس العمل نشان نمیده و بسیار آرام است ولی بعضی وقتها از صدای ...
تست آپگار نوزاد، می دونید چیه؟ تست آپگار نوزاد چیست؟به محض اینکه نوزاد در بیمارستان یا هر تسهیلات پزشکی متولد می‌شود،‌ به طور شایع بوسیله گروه حاضر متخصصان مورد ارزیابی قرار می...
آشنایی با انواع مشاغل خانگی وزارت کار و امور اجتماعي با همکاري وزارتخانه هاي اقتصاي و دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع اشتغال و مشاغل خانگي ليست 214 شغل شناسايي شده را اعلام کرد. &nb...
بهترین خواص کرفس خام برای لاغری سریع بهترین خواص کرفس خام برای لاغری سریع .  کرفس داری خواص و ویتامین های بسیاری است که هم می توان آن را به صورت خام و هم پخته و هم بصورت آب کرفس...
اقدام به بارداری، امیدی هست؟ سوال:سلام. من ۲۷سالمه بعد از دو دوره یا سه دوره لترزول و متفورمین به مدت ۴ماه این ماه بعد از تاخیر ۴روز پریود بتا دادم و۸۰ بود کمردرد شدید و ترشح...
غلت زدن نوزاد، ترس دارم سوال:باعرض سلام و خسته نباشید دختری دارم 4ماه و 12 روز الان دو هفته ای هست که یاد گرفته از پشت به شکم غلت بزنه اما سوال من اینه که دو سه روزی هست...
سونوگرافی از نوزاد، یعنی چی؟ سوال:با سلام من یک نوزاد 43 روزه دارم که دکترش من رو برای چکاب فرستاد سونوگرافی که در جواب سونوگرافی مفصل هیپ نوشته است : نوکلئوس غضروفی سر فمور ...
رابطه زن و شوهر، هفت کلید طلایی طبق مقاله‌ایی که در مرکز دانشگاهی واشنگتن به چاپ رسید، روابط سالم بر پایه احترام متقابل، اعتماد و ارتباط موثر بنا شده‌ است. با این وجود، یک رابطه...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.