بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

در عاشقانه کردی با ترجمه سری جدید از متن عاشقانه کردی و اس ام اس عاشقانه کردی  به همراه متن عاشقانه کردی  و عکس عاشقانه قرار دادیم و …

عاشقانه کردی با ترجمه

عاشقانه کردی مجموعه ای از متن های عاشقانه شاد و غمگین به زبان شیرین مردمان غیور کشورمان هست که از سراسر نت جمع آوری شد تا به عنوان مرجعی برای دوستداران این سبک از اس ام اس های کردی عاشقانه باشد .

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

گرچه بد رفتی
و بد کردی
و بد خواهم دید
گرچه با خون خودم،
پشت دلم داغ زدید
با توام ای خطِ ابرویِ کجِ در تهدید
باز با این همه هر وقت
غمی شیهه کشید
من همین نبش چنار و چمنم
فکر نکن…

عاشقانه کردی با ترجمه

با بؤت بنووسم ئیستا فرسهته
چوون دوای مردن نووسین زهحمهته
به خوینی دل له سهر پهری گول
ناوت دهنووسم تا دهچمه ژیر گل

جوانی سامانی ئه وینه،
ئازادی سامانی خاکه،
تؤسامانی هه ر دووکیانی
ئه ی ئاره زوو.
ترجمه:جوانی دارایی زندگیست.آزادی دارایی خاک است.وتوداری هردو،ای آرزو.

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

تؤ وه کو سروه ی به یانانی به هاری
تؤ له له شما،
گیانی سوکی نادیاری.
بؤشه وی خؤشی ونه خؤشیم یادگاری.
ره مزی ئینتیزاری.
ترجمه:تومثل نسیم صبحگاه بهاری در دلم،جان سبک ناپیدایی.برای شب خوشی وناخوشیم یادگاری.رمزانتظاری.

عاشقانه کردی با ترجمه

یادت وه ک گوواله هه وریکی سپی
به ئاسمانی تاریکی دلما راده بووری،
ره گه کانم،یه ک یه ک
له شه پؤلی گولاوی سه رشار ده بن
ترجمه:یادت چون لکه ابری سپید درآسمان تاریک دلم پدیدارمیشود.رگهایم یک به یک ازموج گلابش سرشارمیشوند.

…نه هاته وه
…نه هاته وه!
که ی دلداره ئاواره که م!
زامه کانی به فرمیسکم ئه شواته وه
نه هاته وه…
نه هاته وه.
ترجمه:نیامد،نیامد،چه وقت دلدارآواره ام زخمهایم رابا اشکش میشورد! نیامد،نیامد.

سه ری ساله وه ره روخت بوینم/که شایهد بیت به مه رهه می دلی برینم.
له بیرته که وتت په یمان ئه به ستم / که تا ماوم هه ر تو بی مه به ستم؟…
که هه ر خوم بووم به باعیث دلی هه ژارم/ به بی خو دل به چاوانی تو به ستم…
ترجمه
سال نو شده بیا روی ماهتو ببینم/ که شاید مرهمی باشه واسه دل زخمیم…
یادته که گفتی عهد می بندم / که تا زنده ام فقط تو هدفم باشی؟…
خودم باعث شدم دلم انقد درمونده بشه / الکی دل به چشمای تو باختم…

عاشقانه کردی با ترجمه

تؤده ریامی،
به شه پؤلی له نجه ولارت،
به توره یی جاربه جارت،
به شه نگه ژنیت،
به سامیت…
ترجمه:تودریای منی،باموج پرازنازوادایت،باناآرامی گاه به گاهت،به زیبای ورعنایی زنانه ات،با ابهتت…

تؤده ریامی،
به روانینی دووچاوی شینی بی بنت،
به خاوینیت،
به ئارامیت…
ترجمه:تودریای منی،باآن دوچشم آبی عمیقت،باپاکیزگیت،باآرامشت…

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

تؤگوتت من،
ته ریده خاکی هه ندران،
ئاواره ی ناوتاریکترین کووچه ی دنیام
به لام ئه من،له خاک وشاروزیدی خؤم
غه ریب غه ریب،ته نیای،تنیام!
ترجمه:توگفتی رهزن خاک بیگانگان،آواره تاریکترین کوچه های دنیایی،امامن،درشهروزادگاه خویش،غریب وتنهای تنهایم.

ولاتی بال و
بؤفرین هیچ ئاسمانیک.
ده ریایک عه شق و
بؤ عاشقی هیچ ده رفه تیک.
ده مه وی عاشقت بم؛
ئه ی ئه وکه سه ی فرین ده تخوازی.
ترجمه:یک دنیا بال و،برای پرواز آسمانی نیست.یک دریا عشق و،برای عاشقی فرصتی نیست،میخواهم عاشقت شوم،ای که پرواز تو را میخواند.

عاشقانه کردی با ترجمه

خوشال بزانسای
مه تورم تا ده سم سفت تر بگری
ئوو وه ده نگ به رز بوشی
نه چو
نه یه گه شان بخی وه بان
ئوو ئارام بووشی هه ر جوور راحه تی
ترجمه:
کاش میدانستی
قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری
و با صدای بلند بگی
بمان
نه اینکه شانه ات را بالا بندازی
و آرام بگویی هر طور راحتی.

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

وه هار هاتیه وه سه ر شا خه وه
مله وه ر خوه نی وه ناو باخه وه
یه خوه شی وه هار یه ناو بوسان
جفته چر بکیم یه چه ر داخه وه

عاشقانه کردی با ترجمه

ترجمه:
بهار آدمه است به شاخه های درختان
پرنده ها در باغها میخوانند
از خوشی اینکه بهار آمده است
با هم هوره (یکی از آوازهای کردی) بخوانیم در آلاچیق مزرعه

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

از لته سل نابم
دلدارم غاین نابم
عاشقم دودل نابم
هژ ته دکه م له ته جدا نابم
ترجمه:
با تو قهر نمیکنم
دلدارم خیانت کار نمیشم
عاشقم من دودل نمیشم
خیلى دوستت دارم از تو جدا نمیشم

عاشقانه کردی با ترجمه

ئه و رو دل خوشم! هه والت پرسیم
ئیتر غه م ناخوم قه ت له بى که سیم
تو دوورى به لام ، دلم چاوه ریته
جارجار یادم که هیوام زور پیته
ترجمه:
امروز خوشحالم حالم رو پرسیدى
دیگه غصه نمیخورم از بى کسیم
تو دورى باشه ولى من چشم به انتظارتم
گاه گاهى یادم کن به تو خیلى امیدوارم

ه مردم من ئه گه ر ئه مجاره بی تو
نه چم شه رت بی،هه تا ئه م خواره بی تو
ده رونم خالییه،وه ک نه ی ده نالی
هه واریکی چ پر هاواره بی تو
بیناییم کویره،هه لنایی به رووی که س
موژ ه م یه ک یه ک ده لیی بزماره بی تو

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

ئنیرم بوتو گولی سه ر کانی
پیش که شت ئه کم چونکه زور جوانی

وه تن گیان و سه رو ماله م فیدا ی تو وه گیانی من که وه درد و به لای تو له پیناوه ت ده نیم سر تا بزانی مه نم روله کی ئازاو با وفای تو (ما موستا هیمن)

*که مردم شین و گریانت به من چی؟
*له سهر گؤرم له خودانت به من چی؟
*که نهت هیشت تیرچاوانت ببینم
*دائیستا شینی چاوانت به من چی؟

عاشقانه کردی با ترجمه

*سویندم بهو  کهسهی دروستی کردوم،
*به خوشهویستی تو شادی کردوم،
*اگر بو ساتیک له بیرت بکهم،
*دلم دهردینم لهت لهتی دهکم

یادت دهکهم که له من دوری;
که بؤ دلیشم گولیکی سوری;
که بئ دهنگیشم دهبئ بم بوری;
بؤ چاوی کویرم رووناکی و نووری

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

اسمس عاشقانه کردی:
گهر ههموو گیانم بتویتهوه
دهرگای مهرگم بو بکریتهوه
مهحاله توم بیر چیتهوه

هناسه م نیه پام نیه چوو وه بی تو دونیا ئه رام چوله …
ترجمه :
نفسم نمی آید پاهایم نمیروند بی تو دنیا برایم خالی است ….

عاشقانه کردی با ترجمه

سلام چه ن به رزی ﻛۊیل ئیلام سلام وه تو که هه روژ هایه لام
ترجمه :
سلام اندازه بلندی کوههای ایلام سلام به تو که هر روز پیش منی

بنۆر وه به رزی هۆاگی مانیشت دل دریاییم بۊه ۆه ی میشت خم و په ژاره پخش بۊ ۆه گیانم کر و کۆر بۊمه ئۆ بی زوانم جۆر کۆ یه قفس بسیاسه بالم چمان مانیشت کل رمیاسه بانم
ترجمه :
به بلندای هوای کوه مانشت بنگر دل دریاییم اندازه یک مشت شده است غم و نگرانی در وجودم را گرفته است کر و کور شده ام و بی زبان افتاده ام مثل کبک در قفس بالهایم بسته است مثل اینکه کوه مانشت تماما بر روی من افتاده است

به فرمیسکی چاوه کانم بیابانم کرده ده ریا هیشتا ده لیم کویر بی چاوانم که بو دووری تو نه گریا

چو فه رهاد، قوله نگ شیرین ئه لگرم مه چم ده دامان مانیشت بمرم
ترجمه:
مثل فرهاد تیشه شیرین را بر میدارم و میروم در دامان کوه مانشت بمیرم

له دوکتری چاوم پرسی چاوه کانم چیانه؟
وتی:دووری عه زیزانه نیسمان ئه و ده رمانه
ترجمه:
از چشم پزشکی پرسیدم مشکل چشمانم چیست؟
گفت:دوری عزیزان است درمانی برای آن نداریم.

اگر می خواهی در زندگی قدم های بزرگ برداری باید شلوار کردی بپوشی

گله کومه چیست؟؟
حمله دسته جمعی کردها در هنگام جنگ که بارمز باوکی در برن(پدرشو در بیارین)شروع میشود

عاشقانه کردی با ترجمه

برخه گیان چیست؟؟!!
اخرین مرحله عاشقی کوردهاست که عاشق معشوق را به بز تشبیه میکند

ضؤن نهطرییم من به کوپ، شصواوه لصم أؤذ و شهوم بؤ تهوافی أؤذی رووت شصواوه و سهرطهردانه شهو
ترجمه:
چگونه نگرم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

شیرین شمامه دیارد نیه & بی وفایی کید خیالد نیه یه مه
ترجمه : بدشانسم تقصیرد نیه & ولی بی وفایه ی رسمی نیه زندگی بی تو هر خوش نیه

خوزو و اوسا جممان جم بی & چوخمان چاخ و چایمان دم بی الان غریب و دلمان گریاس & دسمان وه دس دوس خاص بریاس
ترجمه:
یاد قدیم بخیر جمعمان جمع بود & آتشمان روشن و چایمان دم بود الان غریبیم دلمونم گرفته & دستمان از دست دوست خوب کوتاه شده

فدای خماری چاویل کالد & فدای و تنیا نیشتن ناو مالد هم نفس هم دوس هم کل کسمی & له دار دنیا هر خود بسمی دارو آرام بخش درد و دلمی & بوسان تازه پر له گلمی
ترجمه :
فدای خماری چشمای روشنت & فدای تنها نشستن تو خانت هم نفسو هم دوست هم همه کسمی & تو دنیا تنها تورو میخوامو دارو آرامبخش دردامی & بوستان تازه پر از گلمی

با بوت بنوسم لو دوره ولات.پشکشی ئه کم به قه دو بالات.با بوت بنوسم له شاری غوربت.بو عزیزی خوم هیچ نیه زحمت.سلاو له بالات سلاو له چاوت.له بانی قلبم نوسیمه ناوت.

عاشقانه کردی با ترجمه

به یانیان گــــــــول ده ژمیرم
له ناوگـــــــــولان چاو ده گیرم
جوان ترین گول هه لده بژیرم بوتوی به دیاری ده نیرم

گلاره چوم،یارخوش پوشم*زجر دورید هابان دوشم*دستت بی بلا ارا پیامد*ارا شیرینی لفظ کلامد*هر روزدعاگو خودوکسدم*ثانیه گردان ساعت دسدم.

ئه گر باران باری برو له به ر باران بوه سته و هه ر دوو ده سته کانت به رز بکه ره وه چند دلوپه بارانت گرته وه هیئنده ئه و دلوپانه منت خوش ده وئی، منیش هیئنده ئه و دلوپانه ئ که نه تگرته وه خوشتم ده وئی

تۆ خۆشت ناوێم وەکو خۆشەویست/ منیش لەمەو دوا خۆم بۆت وێڵ ناکەم/ شیعرەکانی من کارت لێناکەن/ ئیتر بێ مراز من خۆم گێل ناکەم/ تۆ توانات نیە بەڵێنم پێ بەی/ …
خۆت پیشانم دەی تەنیا یەک شەوێک/ زۆریش ئەترسی و تواناشت نیە/ جارێ پێم بڵێی زۆرم خۆش دەوێیت/

دلم بقوربان دلى تنگت بیت/ له کوى دانیشم گویم له دنگت بیت/ دلى من تنیا عشقى یک دلهپ له دواى او دله گیانم بو گله

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

نازانم چؤن باست بکم تاکؤ دلت باور بکات شیعر نیه بوت بنوسم تاکو وه سفی جوانیت بکات خوشم ئه وی هه تا ئه مرم لعنت له وه ی درو ئه کات

چنی غمگین،چنی دلگیر پاییز گلومه بغض غم میگیره پاییز
غروبی سیر ا داغش گیره کردم که گلباخی ا باغا میره پاییز

له و روژه توم دیوه په ریشانه دلی من
شه یدا زه ده وو به سه رو سامانه دلی من
ترجمه:
از روزی که رخسار تورا دیده ام
دل دریایی من طوفانیست

عاشقانه کردی با ترجمه

چاوه کانت دو کوتر بون
هرچه ندم کرد
مالی نه بون
دایان
له شه قه ی بال
له مه به ستم حالی نه بون
ترجمه:
چشم های تم دو کبوتر بودند که هر کاری برای اهلی کردنشان کردم اما.. نشد
زدند به اوج پرواز و از راز دل من باخبر نشدند

چوی که ریدم سیت چوس بید نهردی
چای که ریختم برات چش بود نخردی

چاوت جوانه
گوپت پانه
ماچت ناکه م رمضانه
هه لی اگرم بو جه ژنانه …
ترجمه:
چشمت خوشکله
لوپت تپله
بوست نمیکنم چون رمضونه
میزارمش واسه عیدونه …

عاشقانه کردی با ترجمه

ئه و کاتانه ی بیرت ده که م پرپر ئه بم له گریانه به لام به جگه له ته نیایی نایه لم که س په ی بزانه اه ئه مشه و تکام له چاوم کرد ئیتر هه نده بوت نه روانه دلیشم رازی کردووا شه وان نه گریوو نه له کوانه
ترجمه:
هنگامی که به یادت میافتم پر میشم از گریه ای که بجز تنهایی نمیزارم کسی بفهم اه امشب به چشمانم التماس کردم که دیگه اصلا نگاهت نکنند دلم را هم راضی کرده ام شبها نگریدو نگوید کجاست……..

هه ر باخی گولی وهک توی تیا بیت هه رگیز ئه وباخه خه زانی نابیت
ترجمه:
اگر هر باغی گلی مثل تو داشته باشه هرگز دچار خزان نمی شود

شهوقی أوویی تؤیه رووناکی دپی سهوداسهرم بؤ تریفهی ماهی أووت ضهن بص‌سهروسامانه شهو
ترجمه:
شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

خهرمهنی ذینم به بادا ضوو به دهس هیجرانی تؤ من دهسووتصم و شهمیش بؤ حاپی من طریانه شهو
ترجمه:
خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب

 

عاشقانه کردی با ترجمه

وه‌‌کوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
مثل شعر بسویم بیا
له‌‌ هه‌‌ر کاتێکا پێت ده‌‌کرێ
هروقت که تونستی
‌‌ هه‌‌ر شوێنێ خۆت ئه‌‌یزانی!
میعاد گاه را که خودت میدانی
شێعر ناپرسێ من چۆنم
ای شعر حالم را نمی پرسی؟

بـص تؤ هـهناوم باخی بـص‌ئاوه طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوه ضاوم لـه أصذنهی بهزهیی تؤیه بهسیهتی خهزان وادهی ضرؤیه
ترجمه:
بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان

یاران تهطبیرص ، زامـم کـاری‌یه دهردی ئهمجـارهم ئهوینداری‌یه کؤتره باریکه نصضیری بـاز بص ههرطیزناتوانص بفأص،دهرباز بص
ترجمه:
یاران چاره‌ای! زخم من کاریست چراکه درد م این‌بار،درد عشق است کبوتری‌که به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی!

عاشقانه کردی با ترجمه

باخی بهههشتم ، روخساری تؤیه ضاوم تامــهزرؤی دیداری تؤیه یـادی ثیرؤزت هـهر لـه دپـمایه تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایه
ترجمه:
باغ بهشت من ، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست یاد متبرک تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست

گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه ره به س جاری بت بینم گیانم بو خوت به ره
ترجمه:
جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت ، جانم را بگیر و برای خود ببر

عاشقانه کردی با ترجمه

هه رچه ند که نات بینم
به ڵام ده نگی خه نده ت
ئه بزوێنێ
دڵی سڕم
ترجمه:
هیچ می دانی
هر چند که ناپیدایی
اما دل شکسته ام می گوید
می آید صدایی.

ئه گه ر چی رویی قه ت ناچی له یادم ده که م یادت به یادی تووه شادم

ریشم سپی بیت وه ک مامه پیره به گوچانیش بروم توم هه ر له بیره نامه ئه نووسم به چاوی گریان له یادت ناکه م به حه قی قورئان

گیانه دوریکه م قه ت مه گره له دل / بولبول عاشث بیتناتوری له گول چونکه بولبولیش ئاواتی گوله منیش یاذی تو هه ر له ناو دله!!!

هه تادل ده که وئ
له ترپه و لیدان
قه تره یه خوینم
تا مابئ له گیان
هه تاهه ناسه م
بکاهاتوچو
قه ت له بیر ناچیت

عاشقانه کردی با ترجمه

 شهوقی أوویی تؤیه رووناکی دپی سهوداسهرم
بؤ تریفهی ماهی أووت ضهن بص‌سهروسامانه شهو
معنی :
شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است
بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

هه رچه ند که نات بینم
به ڵام ده نگی خه نده ت
ئه بزوێنێ
دڵی سڕم
معنی:
هیچ می دانی
هر چند که ناپیدایی
اما دل شکسته ام می گوید
می آید صدایی

sms کوردیاس ام اس کوردی

گیانا که م  زو  وه ره  نازدارم  زو  وه ره  به س  جاری  بت بینم
گیانم  بو  خوت  به ره
معنی :
جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت
جانم را بگیر و برای خود ببر

باخی بهههشتم ، روخساری تؤیه ضاوم تامــهزرؤی دیداری تؤیه
یـادی ثیرؤزت هـهر لـه دپـمایه تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایه
معنی :
باغ بهشت من ، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست
یاد متبرک تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست

یاران تهطبیرص ، زامـم کـاری‌یه دهردی ئهمجـارهم ئهوینداری‌یه
کؤتره باریکه نصضیری بـاز بص ههرطیزناتوانص بفأص،دهرباز بص

عاشقانه کردی با ترجمه

معنی:
یاران چاره‌ای! زخم من کاریست چراکه درد م این‌بار،درد عشق است
کبوتری‌که به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی

جهت مشاهده جدید ترین اس ام اس های زیبا به زبان شیرین کوردی به ادامه مطلب مراجعه کنید.


بـص تؤ هـهناوم باخی بـص‌ئاوه طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوه
ضاوم لـه أصذنهی بهزهیی تؤیه بهسیهتی خهزان وادهی ضرؤیه
معنی :
بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد
چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان

اس ام اس کردی| پیامک کردی

ضؤن نهطرییم من به کوپ، شصواوه لصم أؤذ و شهوم
بؤ تهوافی أؤذی رووت شصواوه و سهرطهردانه شهو
معنی :
چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم
بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

اس ام اس کردی| پیامک کردی

خهرمهنی ذینم به بادا ضوو به دهس هیجرانی تؤ
من دهسووتصم و شهمیش بؤ حاپی من طریانه شهو
معنی :
خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد
من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب

عــــەشق بەهێزترین سووپایە ،
چونکە لە یەک ساتدا، دڵ و ئەقڵ و گیان داگیر دەکات
ترجمه:
عشق قویترین سپاه و ارتش است
زیرا در عرض چند دقیقه دل و وجود را تصاحب میکند!!

راستگۆیی
باشترین دیارییە کە بتوانیت بیبەخشیت………!!!!

عاشقانه کردی با ترجمه

ترجمه:
راستگویی و صداقت
بهترین هدیه ای است که میتوان به کسی بخشید..!!

تەنها یەک گەرانەوە دەمان باتە پێشەوە
ئەوەش گەرانەوەیە بۆلای خودا
ترجمه:
تنها یک راه برگشت ما رو پیش می اندازه
اونم برگشت به سوی خداست

ئه ته ل مه ته ل نان وماس
عه زیز خوه می بیژه خاس
ره فیق وه ک تؤ له دونیا
نیه به حه زره ت عه باس.
ترجمه:اتل متل نان وماست،عزیز خودمی بگو خب،رفیق مث تو در دنیا پیدا نمیشه به حضرت عباس.

اشترین هاوڕێی مرۆڤ زمانییه‌تی
و خراپترین دوژمنیش دیسان هه‌ر زمانیه‌تی
ترجمه:
هم بهترین دوست آدم زمان و وقتش است
و هم بدترین دوستش هم باز وقت و زمان است!!

ڕێزم بگریت ، ڕێزت دەگرم،
وە ئەگەر ڕێزیشم نەگری هەر ڕێزت دەگرم،
من لە خۆم دەچم و تۆش لە خۆت…!
ترجمه:
برام احترام بذاری احترام میذارم
و اگر احترام هم نذاری من باز برات احترام قائلم
چون من شبیه خودمم توم شبیه خودت..!!

له‌هه‌ر هه‌نگاوێک له‌ هه‌نگاوه‌کانی ژیان ئه‌قڵ و دڵیش به‌کار بێنه‌،
چونکه‌ له‌ ئه‌قڵدا توانا هه‌یه‌و له‌ دڵیشدا ویژدان…

عاشقانه کردی با ترجمه

ترجمه:
توی هرکدام یک از قدم های زندگیت هم با عقل کار کن هم دل!!
چون عقل تواناست و دل وجدان دارد..

دڵ ته‌نگ مه‌به‌ چوونکه‌ ئه‌وه‌ی خوا بۆت دیاری ده‌کات زۆر باشتره‌
له‌وه‌ی خۆت بۆخۆتی دیاری ده‌که‌ی !!!!
ترجمه:
دلتنگ نباش زیرا اون چیزی که خدا برایت تعیین میکند
خیلی بهتر از انیست که خودت برای خودت انتخاب میکنی.

اس ام اس کوردی

دڵم بۆتۆ ترپە دەکا چاوم تەنیا تۆ دەبینێ …
من بەتەنیا بۆتۆ دەژیم بەس دووری تۆ دەمگریێنێ …
ترجمه:
دلم طپش داره چشمام تنها تو رو میبینه
من تنها برای تو زنده ام دوری تو من را می گریاند!

ئه گه ر ئاماده نیت ببی به باوک ….
کچی ئه و خه ڵکه ش مه که به دایک
ترجمه:
اگر اماده نیستی که پدر شوی
دختر مردم را هم مادر نکن!!

sms کردی

خۆشه‌ویستی فێربن
پاشان جه‌ژنی بۆ دروست بکه‌ن
ترجمه:
اول دوست داشتن رو یاد بگیرید
بعد برایش جشن و مراسمات تدارک ببینید!!

عاشقانه کردی با ترجمه

به‌دوای ئاوێنه‌یه‌کدا بگه‌ڕێ
ڕووخسارت نا
دڵ و گیانت نیشان بدات…!!!
ترجمه :
دنبال آیینه ای باش که رخسارت هیچ
دل و جانت رو هم نشان دهد!!

خۆشه‌ویستی فێربن
پاشان جه‌ژنی بۆ دروست بکه‌ن
ترجمه:
اول دوست داشتن رو یاد بگیرید
بعد برایش جشن و مراسمات تدارک ببینید!!

فڕین پەیوەندى بە باڵەوە نیه
سه یرکه من چؤن رؤحم ده گاته لات
کاتێک دڵ دەیەوێت.!!!
ترجمه:
پرواز ربطی به بال ندارد!
ببین من روحم میاد کنارت
موقعی که دلم میخواهد!!!

هـــــاوڕێـــــکـــــەم تۆ کەسێکی له دونیا
به ڵام دونیایەکی له دلی مندا …..
زۆر کەس هەن خۆشیان ئەوێیت به ڵام که سیان به شیوەی من نا !
ترجمه:
دوست من| تو کسی هستی در دنیا تک
اما توی دلم یک دنیایی
خیلی ها شاید دوستت داشته باشن
اما هیچکدومشان به اندازه و شیوه من نه!

هاورێ هه‌میشه‌ وه‌ک چرا وایه‌
بۆ رۆشن کردنه‌وه‌ى سه‌رجه‌م ئه‌و رێگایانه‌ى که‌
پێکه‌وه‌ ده‌یان برین له‌ شه‌وه‌ زه‌نگه‌کاندا ………..
ترجمه:
دوست خوب همیشه مثل چراغیست

عاشقانه کردی با ترجمه

برای روشنی تمامی راه های که
با هم طی میکنیم توی شب های تاریکی!

کەسێک لەبەر باشیەکانم منی بوێت،
من هەر نامەوێت.
کەسێکم دەوێت، بەخراپەکانیشمەوە منی بوێت!
ترجمه:
کسی که من را فقط برای خوبی هایم بخواهد
من اصلا نمیخوامش!!
من کسی رو میخوام با خوبی و بدی من را قبول داشته باشد و بخواهد!

جیهان پڕه‌ له‌خه‌ڵکی باش
ئه‌گه‌ر نه‌تتوانی یه‌کێک بدۆزیته‌وه‌
ببه‌ ئه‌و یه‌که‌
ترجمه:
جهان پر است از آدم های خوب
اگر نتوانستی یکی رو پیدا کنی
خودت خوب باش که آن نفر شوی!!

خۆزگه‌ ئافره‌تان ده‌یانزانی چه‌نده‌ جوانن له‌به‌ر چاوی پیاوان
کاتیک زۆرترین به‌شیان داپۆشراوتره‌ له‌وه‌ی که‌ دانه‌پۆشراوه‌
ترجمه:
کاش بانوان میفهمیدند چقدر زیبا هستن جلوی آقایان
موقعی که بیشترین عضو اندامشان پوشیده س

له یه کتر دورین دلمان لای یه که،
من تؤم خوه ش ده وی،تؤش که یفی خوه ته.
ترجمه:از هم دوریم اما دلمان پیش هم است.من تو را دوست دارم تو هم خود دانی.

گیزی کتری ره ش،قولته ی ته ماته،
له وسه ری دونیاش دلم له لاته.
ترجمه:سوز کتری سیاه بر آتش،قل قل گوجه بر اجاق،آن سر دنیا هم که باشم به یادتم.

سوپاس بۆتـــــــــۆ خودایه‌ !
له‌وه‌ی ڪه‌پێت داوم . . .
له‌وه‌ش ڪەپێت نه‌داوم . . .
ده‌زانم ڪەهه‌ردووڪیان بۆ مــــــن باشترینن !

عاشقانه کردی با ترجمه

ترجمه:
سپاس و ستایش برای تو خداوندا
از اون های که بهم دادی
از اونهایی هم که ندادی
میدانم که هر دوشون به صلاح من بوده!

مرۆڤه‌کان به‌ ئه‌ندازه‌ی غه‌مه‌کانیان پیر ده‌بن! .
نه‌ک به‌ ئه‌ندازه‌ی ته‌مه‌نیان .
ترجمه:
آدم ها به اندازه غم هاشون پیر میشن
نه اندازه عمرشون!

ئهگهر ویستت راکهیت بهدواى ئاسکیکدا||
ههرگیز مههیله کهرویشکیک سهرنجت رابکیشیت..
ترجمه :
اگه خواستی یک آهو رو دنبال کنی تا بهش برسی
هرگز نذار بین راه جلب توجه یه خرگوش بشی و حواست رو پرت کنه!!

خەم بۆ ئەو فرمێسکان ئەخۆم
بۆ کەسانێکم رشتوە کە شایەنی نەبوون ..
جێی ئەو فرمێسکانە بە خەندەکانم پڕ ئەکەمەوە ئیتر بەسە گێلێتی
ترجمه :
غم برای آن اشک هایی میخورم که
برای آنهای ریختم که شایسته اش نبودن
به جای اون همه اشک از این به بعد فقط لبخند میزنم
دیگه بسه گیجی و بچگی!!

اس ام اس کوردی

زۆر ناخۆشه‌ بیری که‌سێک بکه‌یت
به‌ڵام نه‌توانی هیچی بۆ بنێری
چونکه‌ ئه‌ترسیت ئه‌و تۆی له‌ خه‌یاڵا نه‌بێت و ئیزعاجی که‌یت.
ترجمه:
خیلی لذت خاصی داره وقتی یاد کسی میکنی
اما نمیتوانی چیزی برایش روانه کنی
چون میترسی اون اصلا تو فکر تو نیست
و با فرستادن حتی پیامی اذیت بشه

هه‌ژاره‌ڪان ساده‌ن
به‌ شتی ساده‌ش دڵ خۆشن
ترجمه:
فقرا ساده هستن!!

عاشقانه کردی با ترجمه

با چیز های ساده هم دلخوش میشوند!

ڕێـک لـەو کـاتـەدا کـە تـوانـیـم هـەمـوو وەڵامـەکـان بـدۆزمـەوە ،
هـەمـوو پـرسـیـارەکـان گـۆڕان . .
ترجمه:
درست همون موقعی که توانستم جواب سوال هایم را پیدا کنم!!
همه سوال ها برام عوض شد!

گەر نەگەیشتیت به دەریا
بە دڵۆپێک ئاو رازیبه
ترجمه:
گر به دریا نرسیدی
به یک قطره آب راضی باش

زۆر جوانن ئەو دڵانەی کە هەمیشە بە هیوای ئەوەوە ئەژین
کە ڕەنگە هەموو شتەکان باش بن …
ترجمه:
خیلی زیبا هستن اون دلهایی که به امید این زندگی میکنن
که شاید همه چیز ها یه روز خوب بشن

چاوەروانی کردنی کەسێک کە خۆشت دەوێت،
جوانترین شتی ئەم دونیاییە.
ئەگەرچی بشزانیت ئەو کەسە نایەت!.
ترجمه:
چشم انتظاری کردن کسی که واقعا دوستش داری
زیباترین حس و حال این دنیاست
حتی اگر بدانی آن شخص هیچوقت نخواهد آمد!!

هەندێک جار شتە جوانەکان
ئەوانەن کە چاوەڕیێیان ناکەین !
ترجمه:
گاهی اوقات
چیز های زیبا همان هایی هستن
که چشم انتظاریشون رو نمیکنیم.

ڕاستگۆبە!
چونکە زۆربەی کێشەکان
لە نەووتنی حەقیقەتەوە سەرچاوە دەگرێت.!
ترجمه:
راستگو باش
چون بیشتر مشکلات با صداقت بودن حل میشود.

به‌هار فێرمان ده‌کات
که‌ هیچ زستانێک تا سه‌ر نییه‌
ترجمه:
بهار یادمان خواهد داد
که هیچ زمستانی و هیچ سرما و سختی تا ابد نیست!!

عاشقانه کردی با ترجمه

گــەرهــەموو دونیـــا بـە جـارێ‌ بەرماڵی نوێژی من بــێ‌ !
مــەحاڵــە لــە دۆزەخ دەرچــم خودا ڕەحـمــی تۆ نەبـــێ !
ترجمه:
گر همه دنیا به یک بار سرجاده نماز من باشد!!
محال است از دوزخ رد شوم گر خدا رحم و مهربانی نداشته باشد!!

هه‌میشه‌ حه‌زده‌که‌م له‌من باشتر بیت (( هاوڕێ ))
چونکه‌ خه‌ڵکی ده‌ستی تۆ له‌ سه‌ر شانی من ده‌ بینێت ……..
ترجمه:
همیشه دوست دارم دوستم از من بهتر باشه
چون مردم تو رو مثل کوه پشتم میبینن و دست های که رو شونم است!

ده‌ره‌فه‌تی هاوریه‌تی ئه‌و که‌سه‌ له‌ ده‌ست مه‌ده‌
چونکه‌ ژیان ئه‌م که‌سه‌ دوباره‌ ناکاته‌وه‌!.
ترجمه:
فرصت دوست شدن و دوست داشتن اون شخص رو از خودت نگیر!!
چونکه زندگی اون نفر فرصت مجدد و دوباره ای داخلش نخواهد بود!!

هەندێک جار ناچار ئەبم شتەکان بەهەڵە لە خۆم بگەیەنم
چونکە راستیەکەی زۆر بەئازارە.
ترجمه:
گاهی ناچار هستم
بعضی چیز هارو خلاف واقعیتش به خودم بفهمونم!!
چون واقعیش خیلی دردناک و داغون کنننده س

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

ده زانم دلت ناسکه و برگه ی شکان ناگری
دل ناسک وجوانیش به خورایی به کس نادری
بی وفا او کسه یه قه دری دلی تو ناگری
ترجمه:
میدونم دلت نازکه وتحمل شکستن نداری
دل نازک وزیبا مفت به کسی داده نمیشه
بی وفا اون کسیه که قدر دل تو رو ندونه..

هیچ کات ئه‌و که‌سه‌ جێمه‌هێڵه‌ که‌::::
♥له‌ هه‌موان زیاتر لێت تێده‌گا!

عاشقانه کردی با ترجمه

♥گرنگیت پێده‌دات!
♥هه‌موو کات دڵی له‌ لاته‌ و بیرت ده‌کات!
ترجمه:
هیچ وقت کسی رو تنها نذار که
از همه بیشتر درکت میکنه
برات وقت میذاره
و همیشه دل و حواسش بهت هست!

ئه‌مشه‌و هه‌ردوکمان خه‌مبارین ….
من خه‌می تۆ ..
تۆش خه‌می ئه‌و ….
ترجمه:
امشب هر دو افسرده و غمگینیم
من برای تو
تو برای او..!

عاشقانه کردی با ترجمه ⋆

عاشقانه کردی با ترجمه

شاردنه‌وه‌ی خۆشه‌ویستی له‌دڵدا زۆر باشتره‌ ..
له‌وه‌ی بیبه‌خشی به‌که‌سێک که‌ شایه‌نی نه‌بێت..
ترجمه:
مخفی کردن عشق و علاقه تو دلت خیلی بهتره
تا اینکه به کسی ابراز کنی که شایسته اش نیست

جوانترین پێکه‌نینه‌کان
له‌و که‌سانه‌وه‌یه‌ که‌ ده‌گرین !
ترجمه:
زیباترین بلخند هارو
کسایی دارن که از روی شوق گریه میکنن!!

عاشقانه کردی با ترجمه

جاران چۆلەکەیان ڕەنگ ئەکردو لە جێی قەناری ئەیان فرۆشت…
ئێستا هەوەس ڕەنگ ئەکەن و لە جێی عەشق دەری ئەبڕین…
ترجمه:
قبلا گنجیشک رو رنگ میزدن جای قناری میفروختن!!
الان هوس رنگ آمیزی میکنن به جای عشق میفروشن!!

ئه‌مڕۆ تۆ کاتت بۆ من نه‌بوو سبه‌ینێ من کاتم بۆ تۆ نابێت..
کاتێک کاتمان بۆیه‌ک ئه‌بێت که‌ ژیان کاتی نه‌ماوه‌ بۆ ئێمه‌…
ترجمه:
امروز تو برای من وقت نداشتی فردا من برای تو..!!
موقعی وقت برای هم پیدا میکنیم که زندگی برایمان مهلت نمیذاره!!

ناخت جوانبێ لەھەر شوێنی بی
ئەتوانی جوانی ببەخشی بەو شوێنە…………..!!!!
ترجمه:
درونت زیبا باشه
توی هر کجایی که باشی
به اون مکان زیبایی میبخشی..!!

هه تا رؤژی ئه به د قوربان،له سه ر عه هدی قه دیمی تؤم،
به هه شتم لی حه رام بی گه ر به بی تؤی ته مه ننا که م.
تاروز مردن،قربان،برسرعهد قدیم توام.بهشت حرامم باد اگر بدون وجودتو آرزویش کنم.

سه ری کولمت له نیو زولفی سیادا
ئیشاریکه له نوری شه وچرا دا
ترجمه:سرگونه ات میان زلفان سیاهت،اشاره ای است از نور شبچراخ.

له‌ سه‌ر ڕووخساری خه‌ڵکی بڕیار مه‌ده‌
چونکه‌ ئه‌وه‌ی ئه‌یبینت هه‌مووی ڕاستی نیه…!
ترجمه:
روی چهره هیچکس رای و نظر نده!!
چون اون چیزی رو که میبینی همیشه واقعی نیست!

ئه‌ی یار بیستم
دڵت بۆتە مەیخانه‌ و
هەرساتەو کەسێک تیایا مەست ئەبێ …..!!!!!
ترجمه:
ای یار شنیدم
دلت شده می خانه
و هرساعت یک نفر داخلش مست میشود..!!

کاتێک به‌دڵـــــ سه‌یر ئه‌که‌ى ..
مانایه‌ک بۆ چـــــاوانت نامێنێ !
ترجمه:
موقعی که با دل تماشا میکنی
دیگه معنی برای نگاه با چشم نمی ماند!!

لە ژیانمدا هەرگیز هەوڵم نەداوە هیچ هاوڕێیەکم تاقی بکەمەوە..
چونکە، زۆر لەوە دڵنیا بووم کە بە تێپەڕ بوونی کات..
چەرخی ژیان خۆی بۆمیان تاقی ئەکاتەوە
ترجمه:
توی زندگیم هرگز تلاش نکردم که دوستانم رو امتحان کنم
چون خیلی از اون مطمئنم با سپری شدن زمان
چرخ زندگی خودش همشون رو برایم امتحان خواهد کرد!

خوشه ویستی تو

عاشقانه کردی با ترجمه

عکس خنده دار جدید به همراه عکس خنده دار خارجی عکس خنده دار جدید به همراه عکس خنده دار خارجی عکس خنده دار برای پروفایل|عکس خنده دار دختر|عکس خنده دار ایرانی|عکس خنده دار جدید|عکس خنده دا...
اطلاعاتی در مورد عمل سرکلاژ سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام. من در بارداری پسر 7 سالم تو ماه 5 سرکلاژ شدم و الان باردارم هفته 17 تموم شده در سونو طول سرویکس 37 و دیامتر 2 میلی با...
طلاق های عجیب سال ۹۵ در ایران طلاق های عجیب سال ۹۵ در ایرانهمیشه روی میز قضات دادگاه خانواده پرونده‌هایی هستند که مرورشان آدم را شوکه می‌کند. زوج‌های عاشقی که بی‌هیچ دلیل محکم و قا...
سوزش واژن در نزدیکی، کلافه شدم سوال:باسلام و خسته نباشید. من زنی سی و دوساله هستم دو فرزند دختر دارم ازمهر 94تا الان رژیم گرفتم و دوازده کیلو وزنم کم شد دوسه ماهه پریودهام بیست...
اس ام اس حکیمانه و فلسفی جدید ۴ اس ام اس حکیمانه و فلسفی جدید ۴ اس حکیمانه ، اس ام اس فلسفی سنگین، اس ام اس حکیمانه، اس ام اس های فلسفی و آموزنده، اس ام اس فلسفی جدید ۴ ، اس ام اس ه...
روش های درمانی جدید برای پیری پوست  با در پیش گرفتن برخی روش های درمانی جدید می توان با پیری سلول های پوست مقابله کرد به تازگی محققین در این زمینه به کشفیات تازه ای دست یافته اند برای...
اضافه وزن بارداری، چطور کمش کنیم؟ گروه ترجمه نی نی بان: در ماه‌های اولیه بارداری، مادر به دلیل ویار صبحگاهی ممکن است نه تنها دچار اضافه وزن نشود، بلکه به کمبود وزن هم دچار شوند. ا...
خونریزی در بارداری و تهدید سقط جنین پاسخ دکتر نیلی مهرداد، متخصص زنان و زایمان: نه به هیچ عنوان. یک خانم در دوران بارداری نباید پریود شود و ما باید هر گونه خون ریزی یا لکه بینی را ک...
درمان کولیک نوزادان، راهی هست؟ سوالآیا قولنج یا کولیک نوزادان درمانی دارد؟ نوزاد بیست و دو روزه ای دارم که علائم کولیک را شب ها دارد لطفا راهنماییم کنید. جوابدر این مواقع معمول...
زایمان طبیعی، یا سزارین؟ زایمان طبیعی متداول ترین و ایمن ترین شیوه زایمان است. وقتی که در شرایط معین ضروی باشد، فروسپس ممکن است برای گرفتن سر کودک و کمک به هدایت کودک در ...
راه های پسر شدن بچه، آخه دوس دارم به طور کلی زنان مایل به پیدا کردن روشی هستند که چگونه می توان یک نوزاد پسر داشت .به دوره تخمک گذاری و قاعدگی خود توجه کنید به عنوان استراتژی بزرگ...
اسب عشق خیالی من ⋆ در اسب عشق خیالی من می توانید مجموعه ای از بی نظیرترین متن و شعرهای عاشقانه را مشاهده کنید  که همراه با تصاویر عاشقانه جدید و …. اسب عشق خیالی من اس...
هر آنچه که باید درباره مراقبت از پوست های چرب بدانیم مشکلات پوست یکی از  شایع ترین مشکلات  افراد همه گروه های سنی می باشد  چون از مشکلات پوستی رنج می برند  مخصوصا کسانی که پوست چرب دارند. دلیل ای...
علت قطع قاعدگی در زنان، دل درد های شدید/ صدای دکتر یکسری از اختلال هایی که ممکن است وجود داشته باشد در قطع قاعدگی ناهنجاری های آناتومی دستگاه باروری است. خیلی وقت ها دختر خانم های جوانی به دک...
مصرف قرص فیناستراید، نباید باردار شد؟ سوالبا عرض سلام و ادب. ضمن خسته نباشید.اینجانب و همسرم مدت چند هفته است اقدام به بچه دار شدن نموده ایم. اخیراً بعلت ریزش موی بنده پزشک قرض فیناست...