در دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده مجموعه ای دل نوشته های عاشقاه را قرار دادیم که در مورد عشق و بی قراری و دردهای روزهای عاشقی هست و …

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

باید از بهترین دوست ترسیدچون هیچکس روح تو را آنقدر عریان ندیده است که جای دقیق زخم ها را بداند…..

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

دلنوشته هایی عاشقانه و تکان دهنده

 

قدیما!یه روزجمعه بودو یه خونه پدربزرگدورهم جمع بودنهابا فک وفامیلاین روزا پر ازتعطیلی،ولی کو پدربزرگ؟کو اون فامیل؟کو اون خونه؟قدیما توی قدیما مونددلم برای اون روزا تنگ شده

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

دلنوشته هایی عاشقانه و تکان دهنده

‌‌‌‌
دوست دارم تا شبـے
مهمان آغوشت شوم

یا ڪہ همچون حلقہ اے
آویزه ے گوشت شــوم

دوست دارم درحضور
خلوت تو یڪ شبــے

دستهـــــایت را بگیرم
دوش در دوشت شوم

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

دلنوشته هایی عاشقانه و تکان دهنده

متنفرم از معشوقی که اسم هرزگی هایش را “آزادی” بگذارد…

اسم نگرانی هایت را “گیر”

وبرای بی تفاوتی هایش”اعتماد” رابهانه کند..

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

دلنوشته هایی عاشقانه و تکان دهنده

خنده باید زد به ریش روزگار
ورنه دیر یا زود پیرت می کند
سنگ اگر باشی خمیرت می کند
شیر اگر باشی پنیرت می کند
باغ اگر باشی کویرت می کند
شاه اگر باشی حقیرت می کند

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

اشک مـــــیریزم گوشــــــه اتاقم
خاطراتـــــت باز امده ســــراغم
هر روز میـــــگم بسه تـــــمومه
فرداش همــــــونه که همــــــونه

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

بعضی فکـر می کنند
✨ قــوی بودن یعنــی:
هیچ گاه احساس درد نکـردن
✨ اماقـوی ترین آدم ها،
آنهایی هستند
که درد را حــس میکنند،می فهـمند

دلنوشته های عاشقانه و تکان دهنده ⋆

دلنوشته هایی عاشقانه و تکان دهنده

‍ باید معجزه ای بی آفرینم
مثلا وقتی تو دارد اخمت می آید
قبل از آنکه بنشیند رویِ صورتت
من بوسه بارانت کنم
که اصلا یادت برود اخم داشته ای
یا اینکه
وقتی من می خواهم با تو قهر کنم
قبل از فکرش
مرا در آغوش بگیری
و من یادم برود اصلا برایِ چه می خواستم لوس شوم
قهر کنم .. و مهربانی هایم را
نثارِ بودنت نکنم ؟
باید معجزه ای بی آفرینم
که خنده هایمان به گوشِ دنیا برسد
تا همه بخندد
پیش از آنکه اشک
بر چشمانشان سرازیر شود