بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

دانلود رمان گذشت زمان ⋆

دانلود رمان گذشت زمان ⋆

در دانلود رمان گذشت زمان رمان عاشقانه جدیدی برای شما عزیزان قرار دادیم که روزی روزگاری در زمان های قدیم،یه شاهزاده مغرور و خود رای بود که بی توجه به مردم کشورش،قصد تصاحب سلطنت پدرش رو داشت…اما غافل از اینکه این کار باعث میشه که…! پایان خوش…

دانلود رمان گذشت زمان

نام رمان: گذشت زمان

نویسنده: شیرین سعادتی

ژانر: عاشقانه و تخیلی

تعداد صفحات:۲۰۷

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه رمان:

روزی روزگاری در زمان های قدیم،یه شاهزاده مغرور و خود رای بود که بی توجه به مردم کشورش،قصد تصاحب سلطنت پدرش رو داشت…اما غافل از اینکه این کار باعث میشه که…! پایان خوش.

دانلود رمان گذشت زمان ⋆

دانلود رمان گذشت زمان

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

دوره ای بود…
خدا بود…
خوبی بود…
بدی بود…
جادو بود…
آدم بود…
ظلم بود…
بخشش بود…
فقط عشق نبود…
که آن هم در راه بود…
غرق در افکارش روی یک تنه ی درخت نشسسسته بود و با چا ویی که همیشسه
همراهش بود،بدنه ی اسب چوبی را خراش میداد.
تمام د ت و ظرافتش را به کار گرفته بود تا این ا سباب بازی کوچک فرم ا صلی
خودش را بگیرد.

دانلود رمان گذشت زمان
با زحمت به اینجا رسانده بودش….هدیه بود.
هدیه ای برای برادر کوچکش که تنها کسی بود که در این دنیا داشت…
برادر عجیبش…سه هفته ای بود که او را ندیده بود…!
با وجود سن کم برادرش،جدا زندگی میکردند…
اما خودش…
رزالین…!
در دل جنگل زندگی میکرد…
کلبه ی کوچکی داشت…
هرچند که زیاد درونش نمی ماند…
معمولا دنبال شکار بود…چیزی برای خوردن…!
یا به دنبال ماجراجویی های خاصش…
بهر حال بهتر از زندگی کردن در شسسهر بود با آن وانین و سسسختگیری های
پادشاهشان…

دانلود رمان گذشت زمان

در جنگل آزاد بود…
با وجود حیوانات و شبهایی که از نظر خیلی ها ترسناک بودند،او شاد بود…
می چرخید و میخندید…
بعد از از دست دادن خانواده اش این انتخابش بود…
البته از اوضاع بیرون جنگل هم با خبر بود…
هرچند و ت یک بار به شهر میرفت و خبرها را میگرفت…
بدون آنکه کسی بشناسدش و یا در موردش کنجکاوی کند…
مردم شهر زیاد هم فضول نبودند…
هرکسی سرش به کار خودش بود و دنبال سیر کردن شکمش..
درست مثل خودش…
با اینکه دختر جوانی بود اما از پس همه ی چیز بر می آمد…
زرنگ بود و زبل…چابک بود و جذاب…!
زبانش را به دندانش چسباند و چشمانش را ریز تا گوش اسب چوبی را تیز کند
که…

دانلود رمان گذشت زمان

صدای خش خشی را از پشت سرش شنید…!
دستش بی حرکت شد…
در همان حالت ماند تا مطمئن شود اشتباه نکرده…
صدایی به گوشش نرسید…
شانه ای بالا انداخت و چشمانش را دور داد…
هاااه!…به لطف صسسداهای متفاوتی که در جنگل میشسسنید توهمی هم شسسده
بود…!
به کارش ادامه داد که اینبار صسسدای خش خش در کنار نفس نفس زدن های
یک شخص بیشتر شد…

دانلود رمان گذشت زمان

صبر را جایز ندانست و با یک جهش از جایش برخاست و به عقب برگشت که
همزمان آن شخصی که پشت سرش ایستاده بود،سریع رویش را گرفت…
رزالین با تعجب به آن مرد جوان شنل پوش نگاه کرد…
او دیگر کیست!؟…وسط جنگل…تنها…نفس نفس زنان!؟
با فکری که به ذهنش خطور کرد،سریع گارد گرفت..!
چا و را بالا برد و با اخم گفت:تو کی هستی!؟
مرد جوان جوابی نداد…حتی به عقب هم برنگشت…
رزالین خشسسن شسسسد و محکم تر گ فت:گفتم کی هسسستی!؟…اینجا چی کار
میکردی!؟

دانلود رمان گذشت زمان

دست مشت شده ی آن مرد جوان توجه اش را جلب کرد…
صدای بمش در جنگل اکو شد:من…من هیچی…آروم…
رزالین اجازه نداد ادامه دهد…
با لحن دستوری که میشد لرزش را هم درونش خواند گفت:برگرد!
سر مرد جوان به عقب کج شد:من…نمیتونم…
رزالین بلند گفت:بهت گفتم برگرد عقب…
مرد جوان کلافه گفت:باشه باشه…اما به صورتم نگاه نکن.
رزالین اخمی کرد:چی!؟
مرد جوان آروم آروم به عقب برگشسسست و رزالین محافظه کارانه عقب عقب
رفت…

دانلود رمان گذشت زمان

سر مرد کاملا پایین بود…
رزالین:به من نگاه کن…پشت سرم چیکار میکردی؟
مرد جوان:هیچکاری نمیکردم…من الان اومدم و باید برم!
رزالین:سرتو بیار بالا.
مرد جوان:نمیشه…برای خودت بد میشه.
رزالین با بد اخلا ی گفت:چرا مزخرف میگی!؟…گفتم سرتو بیار بالا.
مرد جوان با عجله گفت:من هم گفتم نمیشه…و الان هم باید برم.
بدون ن گاه به رزالین دمی برداشسسست که رزالین فورا م قابلش پر ید:وووه
وووه!!…کجا؟…تو پاتو تو منطقه ی من گذاشتی پس حق نداری بدون توضیح
بری.

دانلود رمان گذشت زمان

مرد جوان تند با اخم سسسرش را بالا داد ولی سسسریع چشسسمانش را بسسست و
گفت:چی!؟…مگه اینجا رو خریدی؟
پوزخندی زد:نکنه ملکه ای و اینجا جز لمروته!
رزالین لبخند مغروری زد:شاید…یه همچین چیزی…بهرحال…
سرتق سرش را جلو برد:حرف بزن!…تو کی هستی و اینجا چی میخواستی؟
نگاهی به سر تا پای او انداخت و ناگهان گفت:هی صبر کن…تو یه دزدی!؟
مرد از عصسس بان یت گ گر گر فت و غر ید:چی گفتی!؟…موا ظب حر فات
باش…میتونم به خاطر این حرفت مجازاتت کنم!
رزالین با بیخیالی گفت:خب!…تو چیزی نمیگی،از لباس هایی که تنته هم
معلومه مال یه شوالیه هستن…پس!؟

دانلود رمان گذشت زمان

مرد:ببین…من تو رو جدی نمیبینم که بخوام برات توضسسیحی بدم پس بهتره
راهتو بکشی بری و بذاری منم برمسس…
با صدای پای چند اسب حرفش نیمه ماند و نگاهی به پشت سرش انداخت…
دوباره برگ شت و درحالی که به زمین نگاه میکرد گفت:من میرم…اگه به ک سی
بگی منو دیدی میکشمت!
دمی برداشت که رزالین دوباره با طلبکاری مقابلش رار گرفت…!
و تی از پلنگ و گرگ های درنده نمیترسید،تهدید یک انسان که چیزی نبود…!
نترس بود و به عبارتی وحشی…!
برای حفظ شدن باید درنده بود..

دانلود رمان گذشت زمان

این شعارش بود…شعار زندگی در جنگل… انون عقلش بود…
اما برعکس مردم شهر خودش دختر کنجکاوی بود و تا سر از کار این جوانک
گستاخه سر به زیر! در نمی آورد بیخیال نمیشد…
مرد جوان کلافه نفسش را بیرون داد…

 

آموزش دانلود رمان:

“فایل فوق به صورت فشرده می باشد”

“برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود(pc)”

“دوستانی که از موبایل برای دانلود استفاده میکنن چنانچه در بخش خارج کردن فایل از حالت فشرده مشکل دارند از نرم افزار

RAR for Android استفاده نمایند و اگر در قسمت باز کردن فایل پی دف مشکل دارند از برنامه های چون

Adobe Reader استفاده نمایید .”

” فایل فوق با فرمت مخصوص گوشی های آندروید تولید و در سایت قرار نگرفت به دلیل آسیب های که به دستگاه کاربران وارد میکنند

دانلود رمان عاشقانه گذشت زمان|رمان عاشقانه گذشت زمان| رمان گذشت زمان رمان خانه| رمان عاشقانه بدون سانسور گذشت زمان| رمان عاشقانه صحنه دار گذشت زمان| رمان عاشقانه ایرانی گذشت زمان| رمان عاشقانه کوتاه گذشت زمان| رمان عاشقانه ۹۸ia گذشت زمان| رمان عاشقانه خارجی گذشت زمان| رمان عاشقانه پلیسی گذشت زمان| رمان عاشقانه دانلود گذشت زمان| گذشت زمان|رمان عاشقانه| رمان| رمان خانه| رمان عاشقانه| رمان| رمان خانه| رمان عاشقانه بدون سانسور| رمان عاشقانه صحنه دار| رمان عاشقانه ایرانی| رمان عاشقانه کوتاه| رمان عاشقانه ۹۸ia| رمان عاشقانه خارجی| رمان عاشقانه پلیسی| رمان عاشقانه دانلود| رمان گذشت زمان|دانلود رمان گذشت زمان برای موبایل|عکس شخصیت های رمان گذشت زمان|دانلود رمان گذشت زمان apk|دانلود رمان گذشت زمان لاو ۹۸|رمان گذشت زمان قسمت اول|دانلود رمان گذشت زمان نسخه apk|دانلود رمان گذشت زمان apk|رمان گذشت زمان قسمت اخر| رمان|رمان نودهشتیا|رمان های زیبا و خواندنی|رمان معشوقه ۱۶ ساله|رمان اشتباه شیرین|رمان مستانه عشق|سایت باغ رمان|رمان شام مهتاب|دانلود رمان جدید نودهشتیا| رمان های سایت عاشقانه لاو ۹۸

 

چرا باردار نمی شوم، مشکل کجاست؟ سوال:سلام خانم دکتر من 32 سال سن دارم که هفت ماه پیش بدلیل تشکیل نشدن قلب جنین سقط کردم و الان حدود دو ماهه که اقدام میکنم برا بارداری اما باردار...
بارداری هفته به هفته، تغییرات شکم و جنین نی نی بان، گروه ترجمه: وقتی شما باردار هستید همانطور که روز به روز جنین داخل شکمتان تغییر میکند، خودتان نیز دچار تغییراتی میشوید. این اینفوگرافی ...
چاقی باعث ناباروری میشود؟ فارس: طی مطالعه‌ای در زمینه تعامل چاقی و سندرم متابولیک با ناباروری در مردان صورت گرفت، مشخص شد چاقی به هنگام بلوغ نوجوانان سبب اختلال در تکثیر س...
آیا بی بی چک حاملگی خارج از رحم را نشان میدهد؟ سوال مخاطب نی‌نی‌بان: خانم ۲۵ساله هستم که سه ساله ازدواج کردم. کیست داشتم که دو ماه قرص دوفاستون خوردم، ماهی ده روز. از شب دوازده پریودی، ب...
راه و روش پسردار شدن، حقیقت داره؟ تصمیم به بارداری گرفتم و دوست دارم بچه اولم پسر باشه. رژیم غذایی پسردار شدن اینکه...
علت توده پستانی، خیلی نگرانم سوال:باسلام یک بچه یک ساله دارم و شیرده هستم. چند روزه ناحیه سمت چپ سینه تقریبا زیر بغل احساس درد و وجود یک توده دارم در ضمن حدود دو ماهه برادر 2...
میوه های مفید برای بچه ها، می شناسید؟ زردآلو: این میوه‌ سرشار از آهن می‌باشد. این میوه نه تنها سرشار از آهن است، بلکه منبع بزرگی از ویتامین A و ویتامین C به حساب می‌آید. هم می‌توانید ...
مادر شیرده چی بخوره؟ سوالتغذیه مناسب در دوران شیردهی چگونه است؟  جوابشیردهی دورانی خاطره انگیز برای مادراست. سختی ها و شیرینی هایش همه در ذهن مادر به خوبی نقش می بندد...
نامزد دیگر ریاست جمهوری کواکبیان شد ⋆ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ 20 بازدید در نامزد دیگر ریاست جمهوری کواکبیان شد میتوانید به شرح کامل خبر نامزدی کواکبیان در انتخابات ریاست جمه...
تست غربالگری در بارداری، یعنی نگران نباشم؟ اطمینان از سلامت جنین می‌تواند باعث شود مادران دوره بارداری تا تولد خود را با آرامش بیشتری بگذرانند. در این یادداشت نگاهی داریم به کارایی و ضرورت...
اهمیت تغذیه در دوران بارداری، باید بدانید داشتن رژیم غذایی متعادل در زندگی مهم و در دوره بارداری امری بسیار مهم است. توجه به افزایش قابل ملاحظه اندازه بعضی از اعضای بدن مادر و همچنین رشد ...
خواص طلایی سنجد را بشناسیم اکثر افراد در طول سال تنها شب های عید و آن هم بر سر سفره هفت سین از سنجد استفاده میکنند.اما اگر خواص بی نظیر سنجد را بدانید بدون شک حتما مصرف آن ر...
رامبد جوان در آخرین روز ضبط خندوانه + عکس رامبد جوان در آخرین روز ضبط خندوانه + عکس رامبد جوان با به اشتراک گذاشتن عکسی از خود به همراه رفقاى خوبش در آخرین روز ضبط خندوانه صفحه شخصی...
راههای آرام کردن نوزاد، خیلی گریه می کنه! هر نوزادی متفاوت است اما راهکارهای متعددی وجود دارند که والدین می توانند امتحان کنند:- برای نوزاد کم سن و سال تر| فشار محکم مناسب می تواند کمک کن...
سرفه چرکی بچه، درمان خانگی سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 18 ماه و نیمه است یک ماه پیش سرما خورده و تب کرده بود و سینه اش چرک کرده بود دکتر برایش آزیرتومایسن داده بود و ...