در جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی مجموعه ای از جملکس های عاشقانه زیبا را قرار دادیم که در مورد عشق دونفره و بازی سرنوشت بوده که شامل ۲۴ جملکس عاشقانه با متن …..

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی

جملکس های جدید عاشقانه| جملکس های عاشقانه

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ایم
یک چند به کفر و کافری ساخته‌ایم
چون قاعدهٔ عشق تو بشناخته‌ایم
از کفر به اسلام نپرداخته‌ایم

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی

عکس نوشته های عاشقانه| عکس های غمگین عاشقانه

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی

جملکس های جدید عاشقانه و مفهومی زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

عکس نوشته های عاشقانه| عکس های غمگین عاشقانه

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی

جملکس های جدید عاشقانه و مفهومی زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس| جملکس های مفهومی| جملکس های زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه و مفهومی زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه| جملکس های مفهومی| جملکس های زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

سرم سنگینی حرفی را دارد
که توان گفتنم نیست
زبانم دنبال فرصتی
و چشمم
دنبال محرم رازی می گردد
بی تاب دیدنت هستم!
.
.
.
لب های تو
شبیه مسئله های ریاضی
شیرین اند
و من دلم می خواهد
هر بار
از راهی تازه
امتحانشان کنم …!
.
.
.
بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد
دستهای “تــــــــــو” که باشد ملالی نیست…
با نگاه “تـــــــــــو”
گره از همه چیز باز میشود
حتی از دل گره خورده من!

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

عکس های عاشقانه

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه| جملکس های عاشقانه| جملکس های جدید

جملکس| جملکس های مفهومی| جملکس های زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه| جملکس های عاشقانه

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه| جملکس های عاشقانه| جملکس های زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

من دیوانه نیستم
من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم
.
.
.
من برای داشتن دستهای تو ریسمان نبسته ام، دل بسته ام
همین که لبخند بر لبهای تو باشد کافیست…
.
.
.
به ظرفیت یک دریا تو را دوست دارم
به بلندای یک کوه پناهت هستم
و به پهنای آسمان به تو تعلق دارم
ولی بی تکرار
زیرا که تمام این زیبایی ها تنها یک بار  و فقط برای تو اتفاق می افتد…

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه| جملکس های عاشقانه

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه| جملکس های عاشقانه| جملکس های زیبا

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید| جملکس| جملکس های مفهومی

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید| جملکس| جملکس های مفهومی

جملکس های عاشقانه جدید هر آدمی ⋆

جملکس های جدید عاشقانه