در بعضیا تو زندگی آدم هستن مجموعه از متن های زیبا عاشقانه همراه با دل نوشته های خاص را قرار دادیم که تصاویر زیبا و عاشقانه را مرتبط با متن …

بعضیا تو زندگی آدم هستن

بعضیا تو زندگی آدم هستن ⋆
بعضیا تو زندگی آدم هستن ⋆

شده با بغض ترک خورده سلامی بکنی
او جوابی ندهد، ثانیه ها هنگ شود

شده شاعر بشوی شعر و غزل تب بکند
قافیه ، وزن و عَروضش ، همگی لنگ شود؟

یا در اندیشه دیروز به فردا برسی
ناگهان دیر و زمان قصه ی دل تنگ شود

شده در ساعت محکوم به دیوار اتاق
چشم در چشم گِره زل بزنی، آمدنش زنگ ..