در اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو مجموعه ای از عکس نوشته های عاشقانه را آماده کردیم که شامل  ۱۷ اس ام اس تیکه دار می باشد و …

اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو

اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو ⋆

اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو

هـی لعنتی میـخـواهم توصیفت کنم
خیـاط نبودی امـا خوب وصلـه های جور واجور به من زدی
آشـپز نبـودی اما چـه آش چربی برایم پختی
کـفاش نبـودی اما چـه به اندازه کفش رفتنم را دوختی
و مـن دیــوانه نبودم

اس ام اس عاشقانه

گـــــفتـه باشــــم
مـــن درد مــــــــی کـــشـــم
تــــو امــــا چشـم هـــــایـت را ببنـــــــد
سخـت است بـدانـــــم می بیــنی و بی خیـــــــــــالی

اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو

بـاور کن من هرگز لایـق دوســتت دارم های تو نبودم

ملتمـسانه از تو میـخواهم
دوستـت دارم هایت را به کســی بگویی
که لایق دروغـهایـت باشد

اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو

حرفی نـیسـت فقط می نویسم

رفت آن احسـاسی که تـو را دوست میداشت

اس ام اس عاشقانه

گفـتـم بیا
گـفت پاهـایم یخ زده
و من به پـایـش سوختم
گرم شــد
رفت به ســوی دیگری

اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو

بزرگتـرین دروغت را یادت هست

گفته بودی من همیـشه راست می گویم

اس ام اس عاشقانه

قرار نیـسـت منم دل یکی دیگه رو بسـوزونم
برعکـس اونو اونقدرخوشبخت میکـنم
که به هر روزی که جای اون نیـستی لعنت بفرستـی عزیزم

اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو

به بعــضیا باید بگی

این مشـکل تو نیس که نمیفهمی
مـشکل از منه که توقع دارم بفهـمی

اس ام اس عاشقانه

آرام مــی روم آنچنان آرام که نـدانی کِی رفته ام
اما وقتـی جای خالیِ مرا ببینی
آنچـنان سخت رفته ام که تمـام عمر زمانِ رفتنم را فراموش نـکنی

اس ام اس عاشقانه

درد دارد من را شــما صدا کند
منی که تا دیروز عـزیز دلش بودم

اس ام اس عاشقانه

هـی لعـنـتی میخواهم توصـیفت کنم
خیاط نبـودی اما خوب وصله های جور واجـور به من زدی
آشـپز نبودی اما چه آش چـربی برایم پختی
کفـاش نبودی اما چه به انـدازه کفـش رفتنم را دوختی
و من دیوانه نبـودم

اس ام اس عاشقانه

فراموشــش کردم
فقط گـاهی بی اختیار اسمـش را که میشنوم
مـیشکنم

اس ام اس عاشقانه تیکه دار عاشقانه لاو| اس ام اس تولد تیکه دار عاشقانه لاو| اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو| اس ام اس تیکه دار عاشقانه لاو| اس ام اس خنده دار تیکه دار عاشقانه لاو | اس ام اس دلتنگی تیکه دار عاشقانه لاو | اس ام اس فلسفی تیکه دار عاشقانه لاو | اس ام اس زیبا تیکه دار عاشقانه لاو| اس ام اس غمگین تیکه دار عاشقانه لاو|